Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Ochrana osobných údajov

Informácia podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prevádzkovateľom informačných systémov, ktoré sa týkajú uchádzačov a študentov Prešovskej univerzity v Prešove a ktoré obsahujú osobné údaje týchto fyzických osôb (t.j. osobou, ktorá spracúva osobné údaje o dotknutých osobách), je Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 08001 Prešov, IČO: 17070775

Účelom spracúvania osobných údajov uchádzačov o štúdium, študentov a účastníkov ďalšieho a celoživotného vzdelávania, resp. rôznych vzdelávacích kurzov (ďalej len „študent“) je prijímacie konanie, zápis na štúdium, poskytovanie štipendií, výdaj dokladov o štúdiu a evidencia študentov, resp. uchádzačov v rozsahu vzdelávacích činností PU na základe právneho vzťahu medzi študentom a Prešovskou univerzitou v Prešove a jej fakúlt (ďalej len „PU“) v súlade s ustanoveniami § 58, § 67, § 73, § 96 a § 101 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Študent je povinný poskytnúť PU osobné údaje v rozsahu a za účelom, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Ďalšie osobné údaje poskytuje študent PU dobrovoľne. Pokiaľ sú osobné údaje poskytované dobrovoľne, tieto sú spracúvané na základe zmluvy medzi študentom a PU alebo na základe úkonov, ktorými sa zavádzajú predzmluvné vzťahy alebo opatrenia medzi študentom a PU alebo na základe súhlasu študenta.

Povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje stanovujú najmä tieto zákony:
a) zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania,
d) zákon číslo 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zmien a doplnení,
e) zákon číslo 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zmien a doplnení,
f) zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR
g) zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov je určený (vyššie uvedenými) všeobecne záväznými právnymi predpismi.
PU archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa študenta po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi a Registratúrnym poriadokom pre neaut. systém správy regist. a Registratúrnym plánom PU, resp. po dobu, na ktorú študent udelil PU súhlas.

Osobné údaje študenta nie sú sprístupnené tretím stranám, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá PU osobitný zákon, alebo ak je sprístupnenie zmluvne dohodnuté medzi PU a študentom.
Poskytnuté osobné údaje PU nezverejňuje.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene PU vyplýva oprávneným osobám z pracovnoprávnych predpisov najmä zo zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.