Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávaniaPrešovskej univerzity v Prešove

Univerzita tretieho veku je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia, zakladaná v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. Svojim poslaním, činnosťou a funkciami nadväzuje na gerontologický program UNESCO. Jej základnou úlohou je optimálnym spôsobom sprostredkovať vedecké poznatky vo vybraných odboroch ľuďom v postproduktívnom veku, ako i tým starším ľuďom, ktorí sa nemôžu z rôznych dôvodov aktívne zapájať do každodenného pracovného procesu, resp. prejavujú záujem zúčastňovať sa záujmového vzdelávania.

Samozrejmou aktivitou UTV bude jej účasť a činnosti realizované v spolupráci s Asociáciou univerzít tretieho veku na Slovensku (AS UTV), ktorej hlavným poslaním je vzájomne sa informovať o vzdelávacích aktivitách jednotlivých členov.