Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Viera Smoláková, PhD.

viera-smolakova.jpgNarodila sa v roku 1982 vo Vranove nad Topľou.

V rokoch 2000 – 2005 študovala na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove odbor fonetika – masmediálne štúdiá. Po skončení štúdia tu nastúpila na doktorandské štúdium v odbore všeobecná jazykoveda.

Po získaní akademického titulu PhD. od roku 2008 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre komunikačných a mediálnych štúdií ISMŠ Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

Svoju profesijnú činnosť orientuje na obsahy šírené v elektronických médiách, ktoré skúma z pohľadu ich tvorby a realizácie. Spolupracuje so Slovenským syndikátom novinárov, realizuje semináre pre aktívnych žurnalistov (napr. technika reči).

Viera Smoláková - publikácie