Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Jozef Mergeš, PhD.

jozef-merges.jpg 

Narodil sa v roku 1986 v Kráľovskom Chlmci.

V rokoch 2004 – 2009 absolvoval magisterské štúdium v odbore masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.

V rokoch 2009 – 2013 pokračoval v štúdiu na FF PU ako študent denného doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecná jazykoveda. Témou jeho dizertačnej práce bola Komunikačno-lingvistická analýza prezentácie futbalu v televíznom prostredí. Predmetom výskumu dizertácie boli najmä vzťahy a z nich vyplývajúce teorémy medzi jazykom, skutočnosťou a športom ako spoločenským fenoménom, ale aj jazyková povaha textov a textúr sprevádzajúcich „živé“ športové vysielanie.

V roku 2016 mu vyšla vedecká monografia Textové stereotypy komentátorského prejavu v priamych televíznych prenosoch z futbalu.

Z odborného hľadiska sa venuje najmä dejinám jazykovedy, filozofii jazyka, športu v mediálnom prostredí a teórii filmu. Participuje na fungovaní študentského internetového časopisu Unipo Press.

Jozef Mergeš - publikácie