Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

doc. PhDr. Valerij Kupko, CSc.

docent pre odbor literárna veda

 

Absolvent Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii: ruský jazyk – dejepis (1988) a doktorandského štúdia vo vednom odbore 81-05-9 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr –  ruská literatúra (2000). Od roku 2005 docent pre vedný odbor literárna veda.

  

Oblasť výskumu

ruská literatúra 19. a 20. storočia, ruská detská literatúra, ruské výtvarné umenie a film 20. storočia

 

Vyučované disciplíny

Ruská literatúra 20. storočia

Ruská detská literatúra

Dejiny ruského výtvarného umenia

Dejiny ruského filmu

Literatúra ruskej emigrácie – výberová prednáška

 

Riešenie vedecko-výskumných projektov

VEGA č. 1/9341/02 Kulturologická báza rusko-slovenských a slovensko-ruských porovnávaní v súčasnom texte (FF PU Prešov, v r. 2001-2004) – zástupca vedúceho projektu

VEGA č. 1/7590/20 Ruská literatúra 11. – 20. storočia. Teoretické a historické aspekty (2000-2003, 2003-2006) – riešiteľ

VEGA č. 1/4537/07 Migrácia obyvateľov východnej Európy a Slovensko (prvá polovica 20. storočia) (2007 – 2009) – riešiteľ

VEGA č. 1/4720/07 Krátky slovník ruskej kultúry 20. storočia – historické medzníky ruskej kultúry 20. storočia (2007-2009) – vedúci projektu

VEGA č. 1/0946/11 Dejiny ruskej literatúry (2011 – 2013) – riešiteľ

VEGA č. 1/0705/12 Slovník ruskej umeleckej kultúry 20. storočia (2012 - 2014) - vedúci projektu 

 

Publikácie

Vedecké a odborné práce

KUPKO, V.: Poézia a próza ruského undergroundu. In Revue svetovej literatúry,  1994, č. 3, s. 24 - 25. 

KUPKO, V.: Lianozovo - vokrug da okolo. In Rossica slovaca VI, Prešov 1998, s. 136-142. 

KUPKO, V.: Novaja proza kak sociokuľturnyj fenomen. (K nekotorym voprosam poetiki novoj prozy v kontekste dekonstruktivnogo charaktera andergraunda.) Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2000. 

KUPKO, V.: K niektorým medzníkom ruskej detskej literatúry 20. storočia. In Vývinové a druhové zákonitosti literatúry v literatúre. (Národný a nadnárodný kontext v literatúre pre deti a mládež.) Prešov 2000, s. 118 – 126.

KUPKO, V.: Kiničeskij komponent v „novoj proze“. In Oameni si idei. Probleme de filologie. Cluj – Napoca 2001, s. 121 – 125.

KUPKO, V.: Poiski ierarchii v chaose sovremennosti. In Philologica LVII. Tradície a perspektívy rusistiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2003, s. 291 – 296. 

KUPKA, V.: Osamelý Čechov. In Čechov medzi nami. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 27 – 30.

KUPKO, V.: Russkaja literatura – territorija užasa. In Philologica LXIV. Ruská literatúra v súčasnej literárnovednej reflexii. Bratislava : Univerzita Komenského, 2008, s.129 – 134.

KOVAČIČOVÁ , O. (ed.), (KUPKO, V.):  Slovník ruskej literatúry 11. – 20. storočia. Bratislava : VEDA, 2007.

KUPKO, V., KUPKOVÁ, I.: Krátky slovník ruskej kultúry 20. storočia. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009.

 

Umelecké preklady a zostavovateľské práce

KUPKA, V., KUPKOVÁ, I.: SERGEJ DOVLATOV: Čiasi smrť. Bratislava : Albert Marenčin – PT, 2002.

KUPKA, V., KUPKOVÁ, I.: ALEXANDER GOLDSTEIN: Rozlúčka s Narcisom. Bratislava : Kalligram, 2003.

KUPKA, V.: IĽJA IĽF – JEVGENIJ PETROV: Poviedky. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2003.

KUPKA, V.: JURIJ ANDRUCHOVYČ: Rekreácie. Prešov : Vydavateľstvo Baum, 2003.

KUPKA, V., KUPKOVÁ, I.: A. P. ČECHOV: Zápisky a Tri roky. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2007.

KUPKA, V. – ZAMBOR, J. – VÁLEK, M. – KUPKOVÁ, I.: GENNADIJ AJGI: Obdarená zima. Ivanka pri Dunaji : F. R. & G., 2008.

KUPKA, V., KUPKOVÁ, I.: F. M. DOSTOJEVSKIJ: Z Denníka spisovateľa a Krokodíl. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2008.

KUPKA, V. (ed.): F. M. DOSTOJEVSKIJ: Rusko a Európa. Z Denníka spisovateľa. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2010.

KUPKA, V. (ed.): Ruská moderna. Bratislava : Slovart, 2011.

Publikácie v katalógu Evidencie publikačnej činnosti PU

 

Umelecká činnosť - Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove