Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Ivana Kupková, PhD.

odborná asistentka

Absolventka Filozofickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach – učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii: ruský jazyk - anglický jazyk (1994) a doktorandského štúdia v odbore 73-09-9 slavistika – slovanské jazyky (PhD., 2010).

 

Oblasť výskumu

teória prekladu, kritika prekladu


Vyučované disciplíny

Fonetika a fonológia ruského jazyka

Teória prekladu

Umelecký preklad

Dejiny ruskej hudby

Dejiny ruského divadla

Ruská rocková hudba – výberová prednáška


Riešenie vedecko-výskumných projektov

VEGA č. 1/9341/02 Kulturologická báza rusko-slovenských a slovensko-ruských porovnávaní v súčasnom texte
   (FF PU Prešov, v r. 2001-2004) – riešiteľ

VEGA č. 1/0466/03 Inonárodné literatúry v slovenskom kontexte (2002-2005) – riešiteľ

VEGA č. 1/4720/07 Krátky slovník ruskej kultúry 20. storočia – historické medzníky ruskej kultúry 20. storočia
   (2007-2009) – zástupca vedúceho projektu

VEGA č. 1/0705/12 Slovník ruskej umeleckej kultúry 20. storočia (2012 - 2014) - riešiteľ

 

Publikácie (5 najdôležitejších)

KUPKOVÁ, I.: V. Nabokov lost in translation. In: Ľ. Guzi (ed.) Jazykové formy pravdy, omylu a lži v rusko slovenských jazykových kulturologických porovnávaniach. [online] Prešov: Prešovská univerzita, 2005. Dostupné na internete: <www.pulib.sk/elpub/FF/Guzi2/index.htm>

KUPKOVÁ, I.: Negatívny posun ako prekladateľská metóda. In Romboid, 41, 2006, č. 7, s. 78 – 84.

KUPKOVÁ, I.: Nikolaj Koľada a jeho Murlin Murlo v slovenčine. In Valcerová, A. (ed.): Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch. Zborník materiálov medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 20. – 21. mája 2008. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008, s. 137 – 149.

KUPKOVÁ I., KUPKO, V.: Krátky slovník ruskej kultúry 20. storočia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009.

KUPKOVÁ, I.: Preklad ako boj so zmyslami. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010.

 

Umelecké preklady a zostavovateľské práce

KUPKOVÁ, I., KUPKA, V.: SERGEJ DOVLATOV: Čiasi smrť. Bratislava : Albert Marenčin – PT, 2002.

KUPKOVÁ, I., KUPKA, V.: ALEXANDER GOLDSTEIN: Rozlúčka s Narcisom. Bratislava : Kalligram, 2003.

KUPKOVÁ, I.: IĽJA IĽF: Zápisníky. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2004.

KUPKOVÁ, I.: PAVEL KRUSANOV: Uhryznutie anjela. Bratislava : Slovart, 2004.

KUPKOVÁ, I.: VIKTOR PELEVIN: Helma hrôzy. Bratislava : Slovart, 2005.

KUPKOVÁ, I.:JEVGENIJ PETROV: Môj priateľ Iľf. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2006

KUPKOVÁ, I., KUPKA, V.: A. P. ČECHOV: Zápisky a Tri roky. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2007.

KUPKOVÁ, I. – KUPKA, V. – ZAMBOR, J. – VÁLEK, M.: GENNADIJ AJGI: Obdarená zima. Ivanka pri Dunaji : F. R. & G., 2008.

KUPKOVÁ, I., KUPKA, V.: F. M. DOSTOJEVSKIJ: Z Denníka spisovateľa a Krokodíl. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2008.

KUPKOVÁ, I.: A. P. ČECHOV: Za súmraku. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2008.

KUPKOVÁ, I. (ed.): MARINA MOSKVINOVÁ: Môj pes má rád džez. Ivanka pri Dunaji : F. R.&G., 2008.

KUPKOVÁ, I. F. M. DOSTOJEVSKIJ: Rusko a Európa. Z Denníka spisovateľa. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2010.

KUPKOVÁ, I., KUPKA, V.: ĽUDMILA PETRUŠEVSKÁ: V dome niekto je. Bratislava : Arftorum, 2011.

KUPKOVÁ, I.: MICHAIL BULGAKOV: Zápisky mladého lekára. Bratislava : Vydavteľstvo Európa, 2013.

 

Publikácie v katalógu Evidencie publikačnej činnosti PU