Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

O inštitúte

Riaditeľ inštitútu: doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD.

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií (ISMŠ) sa organizačne člení na tri katedry:

Naše pracovisko je známe svojím pedagogickým pôsobením, vedeckým výskumom a umeleckou činnosťou, ktoré prekračujú regionálny aj národný rámec. V súčasnosti ponúkame štúdium v 9 študijných programoch (3 bakalárske, 3 magisterské a 3 doktorandské).

Naši pracovníci a pracovníčky garantujú študijné odbory slovenský jazyk a literatúra a teória a dejiny konkrétnych národných literatúr, v ktorých má Filozofická fakulta Prešovskej univerzity priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie profesorov.

Bádateľsky sa orientujeme na výskum všeobecnojazykových otázok, slovenského jazyka, teórie literatúry, literárnej histórie, literárnej kritiky (so zvláštnym dôrazom na slovenskú literatúru) a na mediálne štúdiá; konkrétnejšie ide o tieto hlavné okruhy záujmu:

1. v oblasti jazykovedy:

 • výskum valenčnej a morfematickej štruktúry lexikálnych jednotiek
 • morfosyntaktická analýza v rámci Slovenského národného korpusu
 • výrazová a významová stavba slovotvorne motivovaného slova
 • teoretická a praktická štylistika slovenčiny
 • sociolingvistický výskum slovenčiny
 • vývin detskej reči
 • dialektológia
 • dejiny slovenčiny
 • všeobecnolingvistická, komunikačná, semiotická a kontrastívna analýza rečového signálu
 • počítačové metódy rozpoznávania akustickej reči a rozpoznávanie (identifikácia a autentizácia) hovoriaceho
 • komunikačný štatút zvukových javov slovenčiny
 • teória slabiky

2. v oblasti literárnej vedy:

 • dejiny slovenskej literatúry
 • teória literárneho diela (autor, látka, téma, problém, text, kompozícia, intencionalita, druh, vývinová a estetická hodnota)
 • inonárodné literatúry v slovenskom kontexte
 • teória a dejiny literatúry pre deti
 • autor a text
 • literárna kritika
 • teória a prax komiksu

3. v oblasti mediálnych štúdií:

 • výskum mediálnych produktov (textov) v elektronických a tlačených médiách
 • tvorba, šírenie a recepcia tlačeného a elektronického mediálneho textu
 • semiotika mediálneho textu, teória komunikácie a médií
 • sociálny a kultúrny kontext mediálnej produkcie
 • popkultúra – formovanie a reflexia populárnej kultúry
 • fungovanie jazyka v médiách (s dôrazom na zvukovú rovinu slovenčiny)
 • (žurnalistické) žánre v tlačových a elektronických médiách
 • médiá a šport
 • reprezentácia identít (napr. gender, sexualita) a minorít v médiách
 • mediálna výchova, deti ako publikum médií

Výsledky vedeckovýskumnej práce aplikujeme v pedagogickej činnosti, pri tvorbe študijných programov, učebných textov a začleňujeme tak novozískané poznatky do ponúkaných študijných programov. Študentov/ky doktorandských študijných programov zapájame v rámci vedeckej súčasti ich študijných plánov do riešených grantových úloh. Naši/e študenti a študentky svojimi prácami, ktoré nadväzujú na katedrové výskumné projekty, so cťou reprezentujú pracovisko na domácich i zahraničných vedeckých podujatiach.

V rámci ISMŠ pôsobí Fonetické laboratórium, v Slovenskej republike jedinečné vysoko-špecializované medzinárodne uznávané vedecké pracovisko na skúmanie a modelovanie rečovokomunikačného procesu, založené v r. 1969 a inovované v r. 2002. V laboratóriu sa okrem samotnej realizácie výskumu prednáša problematika zvukovej roviny reči aj s použitím špičkových počítačových systémov určených na analýzu a syntézu rečového signálu. Na týchto zariadeniach majú študenti/ky možnosť riešiť svoje seminárne úlohy, diplomové aj dizertačné práce.

Strediskom odbornej praxe študentov mediálnych štúdií je internetová študentská televízia Mediálka. Novým médiom je študentský online časopis Unipo Press.

Na našom pracovisku si našlo svoje pôsobisko aj viacero významných umeleckých osobností: spisovatelia Stanislav Rakús, Peter Karpinský, Ján Gavura či Marcel Forgáč.

ISMŠ je aj sídlom pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV a pobočky Slovenskej literárnovednej spoločnosti pri SAV.