Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

 

Bližšie informácie o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác poskytne Útvar pre vzdelávaciu činnosť, rozvoj a hodnotenie kvality Filozofickej fakulty PU v Prešove

Vybavuje: PhDr. Daša  H a n d z u š o v á

Útvar  pre vzdelávaciu činnosť, rozvoj a hodnotenie kvality FF PU
Sekretariát Inštitútu psychológie FF PU
Ul. 17. novembra č. 1, 080 78 Prešov
tel.: 051/7570 810, 051/7570 166
e-mail: dasa.handzusova@unipo.sk
č. dverí: 457 (4. p. - sekretariát IPs), pondelok - štvrtok;  č. dverí:  47 (suterén pri bazéne), piatok

 

Témy rigoróznych prác na akademický rok 2016/2017:

Zoznam tém je orientačný. S pracovníkmi príslušných inštitútov je možné dohodnúť sa aj na inej téme. V prípade, že pracovisko témy nenavrhuje, uchádzač po dohode s vybratým konzultantom a po schválení predsedom rigorózneho konania predkladá vlastnú tému.

Inštitút anglistiky a amerikanistiky

Inštitút edukológie a sociálnej práce

Inštitút estetiky a umeleckej kultúry

Inštitút etiky a bioetiky

Inštitút filozofie

Inštitút germanistiky

Inštitút histórie

Inštitút hudobného a výtvarného umenia

Inštitút politológie

Inštitút psychológie

Inštitút romanistiky

Inštitút rusistiky

Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií

Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií