Prešovská univerzita

web_top.jpg

 

Pedagogická fakulta PU má už vytvorený elektronický Klub absolventov. Odkaz na Klub absolventov nájdete na hlavnej webovej stránke Pedagogickej fakulty - na hornej ponukovej lište (Klub absolventov).

 

Filmová mozaika PF PU 2013

 

O PEDAGOGICKEJ FAKULTE S PANI DEKANKOU

Pani dekanka, Pedagogická fakulta je jednou z profilujúcich a zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove. Končí sa týmto konštatovaním jej výnimočnosť?

Skôr naopak. Všetky silné stránky Pedagogickej fakulty sú výsledkom dlhoročnej tradície a dalo by sa povedať, že aj jej značky. Fakulta má stabilnú pozíciu v štruktúre Prešovskej univerzity. V súčasnosti je Pedagogická fakulta ako jediná na Slovensku (i v Čechách) špecializovaná výhradne na prípravu učiteľov, odborníkov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a pre špeciálne školy. V kontexte trendu vysokoškolského vzdelávania na Slovensku je pre fakultu prioritou zvyšovanie kvality prípravy učiteľov a pedagogických pracovníkov v súlade s inovačnými a modernizačnými trendmi.
Viac...

 

HODNOTENIE ARRA 2012 a 2013

V hodnotení ARRA 2013 (hodnotený bol rok 2012) si naša Pedagogická fakulta udržala dobrú pozíciu v rámci skupiny fakúlt pedagogického zamerania a obsadila 5. miesto. Pokles o dve priečky (v porovnaní s predchádzajúcim rokom) bol spôsobený najmä menším objemom finančných prostriedkov získaných z vedeckovýskumných grantov. Prakticky vo všetkých hodnotených kritériách si však Pedagogická fakulta PU udržala výsledky z predchádzajúceho roka. Osobitne potešiteľné je najmä zlepšenie fakulty v publikačnej aktivite a v citáciách na publikácie.

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity obsadila v hodnotení ARRA 2012 (hodnotený bol rok 2011) vynikajúce 3. miesto v skupine deviatich hodnotených pedagogických fakúlt. Za výrazným posunom Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity zo 7. miesta (ARRA 2011 – hodnotený bol rok 2010) na 3. miesto bolo zlepšenie hneď v niekoľkých kritériách – napríklad v pomere počtu študentov na profesora a docenta či počte publikácií a citácií na tvorivého pracovníka. Zlepšenie pri Pedagogickej fakulte PU nastalo aj v grantovej úspešnosti, kde sa ako u jednej z mála fakúlt v skupine pedagogických fakúlt zvýšil aj objem finančných prostriedkov získaných z agentúr KEGA a VEGA.
Viac...

 

bottom.jpg

Časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Číslo 1, ročník II, 2014. ISSN 1339-3200

Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax.
2. číslo, 3. ročník, 2014, 102 s.
ISSN 1338-6670

Hľadať na www.unipo.sk
Hľadať iba na fakulte