Centrum výpočtovej technikyPrešovskej univerzity v Prešove

Úvod

Pre naplnenie ustanovení zákona o vysokých školách o preukaze študenta a zákonníka práce o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pre zvýšenie ochrany hmotného aj nehmotného majetku univerzity, jej zamestnancov, študentov a ďalších osôb, ako aj pre umožnenie ich prístupu k automatizovaným službám, ktoré vyžadujú identifikáciu svojich používateľov, Prešovská univerzita v Prešove uvádza do prevádzky Systém automatickej identifikácie osôb (SAIO).Pre zabezpečenie organizácie a prevádzky SAIO rektor univerzity vydal tento Prevádzkový poriadok Systému automatickej identifikácie osôb.


   EXT.jpg

 
Pri strate univerzitnej karty sa snažte čím skôr nahlásiť stratu karty správcom IdIS vo VŠA č. m. 39, 
aby nedošlo k zneužitiu inou osobou !


POZOR: Mechanické poškodenie nebude uznané ako reklamácia.
Nesprávnym používaním môže dôjsť k takémuto poškodeniu !!!

upozornenie.jpg

Preukaz vydávaný vysokými a strednými školami sa stal   v súčasnosti  predmetom každodennej potreby. Študenti  a zamestnanci svoj preukaz používajú jednak ako identifikačný preukaz  školy , pre aplikácie prístupu do školy, na evidenciu dochádzky, za účelom objednania stravy , v univerzitnej knižnici na využívanie knižničných služieb a pod.

V mimoškolskom prostredí slúži preukaz  na využívanie zľavy v dopravných službách  (ako predplatný cestovný lístok podnikov SAD, predplatný cestovný lístok  v dopravných podnikoch,  cestovný lístok ŽSSK a pod. ), vo vybraných knižniciach a v sieti Ticketportal a Fax & Copy.
V praxi to znamená, že preukaz študenta (zamestnanca) je nositeľom interných aj externých aplikácii. Interné aplikácie sú predmetom rozhodnutia školy a externé aplikácie závisia od potrieb používateľa preukazu.
 
Všetky aplikácie využívané v preukaze študenta zabezpečuje spoločnosť TransData s.r.o. 
Viac informácií nájdete na
www.preukazstudenta.sk alebo www.transdata.sk