Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

O inštitúte

 

Personálne obsadenie VPP:

Riaditeľ vedecko-pedagogického pracoviska:
doc. PaedDr. Slavomíra Tomášiková, PhD. - slavomira.tomasikova@unipo.sk
 
Administratívno-hospodárska pracovníčka:
Jana Závadská - tel. 051/7570 805 - jana.zavadska@unipo.sk

Docenti:
doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD. - ludovit.petrasko@unipo.sk
-vedný odbor 81-02-09 literárna veda
doc. PhDr. Martina Kášová, PhD. - martina.kasova@unipo.sk
-vedný odbor 73-01-9 všeobecná jazykověda
doc. PaedDr. Slavomíra Tomášiková, PhD. - slavomira.tomasikova@unipo.sk
-vedný odbor  2.1.35 – prekladateľstvo a tlmočníctvo

Odborní asistenti:
Mgr. Marián Fedorko, PhD. - marian.fedorko@unipo.sk
Mgr. Ján Jambor, PhD. - jan.jambor@unipo.sk
- vedný odbor teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
PhDr. Júlia Paračková, PhD. - julia.parackova@unipo.sk
- vedný odbor 73-01-9 všeobecná jazykoveda

Zahraniční lektori:
Dr. Alicija Kowalska, SRN
 

Doktoradka:
Interná doktorandka - Mgr. Lucia Hartmannová
Interná doktorandka - Mgr. Lenka Poľáková
Externá doktorandka - Mgr. Miroslava Pribulová
Extérna doktorandka - Mgr. Elena Smrigová

 


IG poskytuje štúdium v 2 študijných odboroch (1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov a 2.1.35 Prekladateľstvo a tlmočníctvo dvojodborové), ktoré členovia IG zároveň garantujú a 4 študijných programoch (Nemecký jazyk a literatúra v kombinácii a Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii) v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia.
IG má priznané práva vykonávať medzinárodnú skúšku ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch.

 

V oblasti vedy a výskumu sa IG zameriava na tieto aspekty:

Literárna veda:
-  švajčiarska po nemecky písaná literatúra od konca 19. storočia po súčasnosť,
-  teória a dejiny kriminálnej literatúry,
-  transtextualita, intermedialita a metafikcionalita,
-  dejiny slovenskej literárnovednej germanistiky po r. 1945 so zameraním na recepciu švajčiarskej po nemecky  písanej   
    iteratúry,
-  slovenská recepcia nemeckej literatúry 18. a 19. storočia,
-  autorská rozprávka nemeckého romantizmu,
-  hororové a strašidelné príbehy v nemeckej literatúre 18. a 19. storočia,
-  súčasná švajčiarska po nemecky písaná literatúra
-  súčasná rakúska literatúra.
 
Jazykoveda:
- komparatívna slovensko-nemecká derivatológia,
- pragmalingvistika,
- korpusová lingvistika,
- kontrastívny lingvistický výskum
- slovesná valencia,
- sociolingvistika,
- textová lingvistika,
- odborný jazyk,
- didaktika a metodológia výučby nemeckého jazyka ako cudzieho jazyka

Translatológia:
- kognitívne vedy a translatológia,
- didaktika prekladu a tlmočenia,
-  kritika umeleckého prekladu,
-  konštituovanie translatológie ako samostatnej disciplíny,
-  teória prekladu odborných textov,
-  neurolingvistická paradigma pri výskume tlmočenia.