Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

gavurova.jpgOdborná asistentka v odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo

Narodila sa 16. júla 1976 v Prešove.

V rokoch 1994 – 1999 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (neskôr Prešovskej univerzity), odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, v aprobácii anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra (1999).

V roku 2003 absolvovala rigoróznu skúšku v odbore slovenský jazyk a literatúra a získala akademický titul PhDr.

Vo svojich kvalifikačných prácach sa zamerala na lexikologickú charakteristiku skratiek (diplomová práca Skratka ako lexikálna jednotka – 1999) a ich komunikačnú hodnotu (rigorózna práca Komunikačná analýza skratiek – 2002).

V roku 2008 nastúpila na interné doktorandské štúdium v odbore 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo a v roku 2012 úspešne obhájila dizertačnú prácu Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na dve základné oblasti; prvou z nich je translatologická problematika lingvokultúrnej špecifickosti východiskového textu a spôsob jej prekladovej transformácie do cieľového textu. Druhou oblasťou jej vedeckého záujmu je abreviatológia ako disciplína zaoberajúca sa jazykovou a komunikačnou charakteristikou skratiek. Výsledkom jej abreviatologického výskumu je monografia Skratka ako lexéma (FF PU v Prešove, 2013)

V spolupráci s J. Gavurom sa venuje prekladu anglických umeleckých textov, ktoré vychádzajú knižne a časopisecky. 

Vedecké monografie:

Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje (2012)

Skratka ako lexéma (2013)

Knižné preklady

Poézia:

FLYNNOVÁ, Leontia: 26 (Slniečkovo, 2007)

SUTHERLAND – SMITH, James: Melónové dievča (Slniečkovo, 2009);

O´SULLIVANOVÁ, Leanne: Bulímia (Slniečkovo, 2009)

Knihy pre deti a mládež:

LOBEL, Arnold: Kvak a Čľup sú kamaráti (Slniečkovo, 2008);

BOND, Michael: Medvedík Paddington (Slovart, 2008),

LOBEL, Arnold: Kvak a Čľup sú spolu (Slniečkovo, 2009),

LOBEL, Arnold: Veselý rok s Kvakom a Čľupom (Slniečkovo, 2010),

BOND, Michael: Poznáte už Medvedíka Paddingtona? (Slovart, 2010)

LOBEL, Arnold: Kvak a Čľup nepoznajú nudu (Slniečkovo, 2011)

LOBEL, Arnold: Pán Sova (Slniečkovo, 2012)

LOBEL, Arnold: Myšacia polievka (Slniečkovo, 2013)

 

Próza

WELCH, Robert: Principiálny román (Slniečkovo, 2009)

WALLACE, Daniel: Veľká ryba (Artforum, 2011)

SILVERSTEIN, Shel: Strom, ktorý dáva (Slniečkovo, 2011)

WELCH, Robert: Malá kniha írskych mýtov (Slniečkovo, 2011)

Časopisecké preklady uverejnila v časopisoch Romboid, Rak a Enter. Podieľala sa aj na preklade esejí v zborníku Jedna báseň, dva jazyky (FF PU 2008) a v zborníku Kultúrne rovnobežky I. Svetový básnik, básnik vo svete (FACE 2011). V roku 2012 a 2013 sa zúčastnila medzinárodnej poeticko-prekladateľskej dielne Zlati čoln v Slovinsku.

Je členkou vedeckej rady časopisu Kritika prekladu a riešiteľkou grantov:

APVV-0342-11 Slovník viacslovných pomenovaní (lexikografický, lexikologický a komparatívny výskum)

VEGA 1/0048/13 Súčasná slovenská literatúra a kultúra v súradniciach európskeho umenia

Kompletný zoznam publikačnej činnosti dostupný tu: