Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

ja.jpgodborná asistentka v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo

Narodila sa 17. októbra 1983 v Bardejove.

V rokoch 2002 – 2008 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra. V akademickom roku 2004/2005 absolvovala pracovný pobyt vo Veľkej Británii. V akademickom roku 2008/2009 pôsobila ako interná doktorandka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore slovenský jazyk a literatúra. V školskom roku 2009/2010 vyučovala na Strednej zdravotníckej škole Moyzesova 17 Košice a od roku 2010 bola internou doktorandkou Inštitútu prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

V roku 2008 obhájila diplomovú prácu s názvom Od textu prizmy k prizme textu. Pokus o frazeologické uchopenie skladby Kolovrátok a zbierky Kameň a džbán Lýdia Vadkerti-Gavorníkovej (školiteľka PhDr. Andrea Bokníková, PhD). V roku 2013 na Inštitúte prekladateľstva a tlmočníctva Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove obhájila dizertačnú prácu na tému Básnický preklad poézie Sylvie Plathovej do slovenčiny a poézia Mily Haugovej (školiteľka prof. PhDr. Anna Vaľlcerová, CSc.).

Venuje sa reflexii prekladovej i domácej poézie.  Štúdie a recenzie publikuje vo viacerých domácich i zahraničných literárnych časopisoch a zborníkoch (Rak, Romboid, Glosolália, Knižná revue, Plath Profiles a i.). Je autorkou bilančných hodnotení ročnej produkcie slovenskej poézie pre Knižnú revue a rozhlasových relácií o súčasnej slovenskej poézii. V roku 2013 jej vyšla monografia Haugovej Plathová, Plathovej Haugová. O prekladoch poézie Sylvie Plathovej. Je členkou redakčného kruhu časopisu Rak a translatologickej spoločnosti European Society for Translation Studies. Je spolueditorkou dvoch viačjazyčných dielov zborníka z konferencie spoluorganizovanej Inštitútom prekladateľstva a tlmočníctva FF PU Zrkadlá translatológie I (prvý diel je venovaný odbornému prekladu, všeobecným otázkam translatológie a jej didaktiky a druhý obsahuje príspevky zamerané na umelecký preklad). Podieľala sa na preklade piesňových textov v rámci projektu Rockové verše.

Zoznam publikačnej činnosti tu.