Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Prostredníctvom odbornej činnosti pracovníkov prispieva k posilneniu medzinárodnej dimenzie aktivít univerzity, k prepojeniu univerzity s externými zahraničnými partnermi za účelom zvýšenia kvality predovšetkým  pedagogickej činnosti na univerzite.

Koordinuje činnosti spojené s vytváraním koncepcie rozvoja medzinárodných vzťahov, vytvára podmienky pre rozšírenie edukačného a výskumného priestoru pre prichádzajúcich aj vysielaných študentov, učiteľov a nepedagogických pracovníkov, v spolupráci s fakultami koordinuje prípravu ponuky študijných predmetov v cudzom jazyku, vytvára priestor pre prijímanie zahraničných študentov, koordinuje činnosti súvisiace so získavaním finančne výhodných zahraničných grantov, získava a pravidelne diseminuje informácie o ponúkaných možnostiach zahraničných aktivít v rámci medzinárodných projektov i národných štipendijných programov zameraných na pedagogické, a študijné pobyty učiteľov a študentov, koordinuje aktivity spojené s výučbou celouniverzitných študijných modulov a programov v cudzích jazykoch.

Vytvára podmienky pre členstvo a aktívnu účasť univerzity v medzinárodných združeniach univerzít, získava ďalších partnerov pre zahraničnú spoluprácu, pravidelne aktualizuje informácie o ponuke cezhraničnej spolupráce pre interné aj vonkajšie akademické prostredie na webovej stránke univerzity.

Poskytuje konzultácie  pri uzatváraní  efektívnych bilaterálnych zmlúv pre medzinárodnú spoluprácu na úrovni fakúlt a univerzity, spolupracuje pri definovaní obsahu a implementačného plánu bilaterálnych zmlúv, participuje pri vyhodnocovaní ich produktívnosti a konkrétneho dopadu, organizačne zabezpečuje vysielanie i prijímanie učiteľov, študentov a nepedagogických pracovníkov v rámci existujúcich programov (Erasmus+ a iné), zodpovedá za obsahovú a formálnu adekvátnosť administratívnych dokumentov súvisiacich s mobilitami študentov, učiteľov a nepedagogických pracovníkov a dbá o dôsledné dodržiavanie záväzkov vyplývajúcich z Erasmus University Chart  a ECTS.