Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Zabezpečuje komplexný systém marketingu univerzity, v spolupráci s fakultami a ostatnými pracoviskami univerzity, koordinuje marketingové aktivity univerzity hlavne v oblasti marketingovej komunikácie, spracováva a aktualizuje kooperačný profil univerzity s vonkajším prostredím, zabezpečuje informovanosť akademickej obce, koordinuje dokumentáciu a archivovanie fotodokumentácie a videodokumentácie z podujatí organizovaných univerzitou, riadi prípravu aktuálnych propagačných materiálov univerzity, zabezpečuje účasť univerzity na výstavách a veľtrhoch, organizačne riadi prípravu grafických návrhov propagujúcich produkty a služby univerzity, monitoruje referencie o  univerzite v periodikách a médiách, koordinuje činnosť poskytovania adekvátnych informácií o inštitúcii, zabezpečuje marketingovú komunikáciu univerzity voči verejnosti, študentom a zamestnancom univerzity, v spolupráci s Centrom výpočtovej techniky zdokonaľuje web stránku univerzity, riadi činnosť Centra prvého kontaktu - vrátane predajne Uniposhop, reprografických prác a správy ISIC/ITIC kariet, v spolupráci s Centrom výpočtovej techniky.