Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Rokovací poriadok Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove

Materiály pre členov VR PU  >>

Vedecká rada Prešovskej univerzity v Prešove na obdobie 2015 – 2019

 1. Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. – československé dejiny, história
 2. prof. PhDr. Milan Portik, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika
 3. doc. Ing. Peter Adamišin, PhD. - manažment
 4. doc. PhDr. Martina Kášová, PhD. – všeobecná jazykoveda
 5. doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD. – manažment
 6. prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. – filozofia, etika
 7. Dr. h. c. prof. PhDr. František Mihina, CSc. – dejiny filozofie
 8. prof. PhDr. Jozef Sipko, CSc. – všeobecná jazykoveda
 9. prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. – slovenský jazyk
 10. prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. – sociálna práca
 11. prof. PhDr. Jozef Džuka, CSc. -  všeobecná a experimentálna psychológia
 12. prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. – hudobná teória a pedagogika
 13. prof. PhDr. Peter Káša, CSc. – slovanské jazyky a literatúry, teória a dejiny literatúry
 14. prof. RNDr. René Matlovič, PhD. – geografia
 15. prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. – aplikovaná fyzika
 16. prof. PaedDr. Ján Koščo, PhD. - ekológia
 17. prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. – pedagogika
 18. prof. RNDr. Robert Ištok, Ph.D. – geografia
 19. prof. RNDr. Jozef Vilček, PhD. – fyzická geografia a geoekológia
 20. prof. Ing. Róbert Štefko, PhD. – podniková ekonomika a management
 21. prof.h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc. – ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva
 22. prof. ThDr. Ján Šafin, PhD. – pravoslávna teológia
 23. prof. ThDr. Alexander Cap, PhD. – pravoslávna teológia
 24. doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD. – pravoslávna teológia, sociálna práca
 25. Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. – katolícka teológia
 26. prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. – katolícka teológia
 27. Dr. h. c. prof. PhDr. Anna Eliašová, PhD. – ošetrovateľstvo
 28. doc. MUDr. Ján Kmec, PhD. – antropológia
 29. doc. Ing. Jana Burgerová, PhD. – technológia vzdelávania
 30. prof. PaedDr. Jozef Liba, CSc. –pedagogika
 31. prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD. – teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
 32. doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD. – športová edukológia
 33. prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD. – športová edukológia

 

Externí členovia:

 1. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor UPJŠ Košice – materiály, fyzika
 2. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. – rektor TU Košice, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 3. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. – rektor KU Ružomberok, katolícka teológia
 4. prof. PhDr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. – rektor UP Olomouc, história
 5. doc. RNDr. János Tóth, PhD. – rektor, UJS Komárno, teória vyučovania matematiky
 6. prof. Dr. MA Július Horváth, PhD. – CEU Budapešť, ekonómia
 7. prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. – UMB, pedagogika
 8. Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo – emeritný generálny biskup, evanjelická teológia
 9. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – nitriansky sídelný biskup, katolícka teológia
 10. Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD. – TU Košice, biomedicínske inžinierstvo
 11. prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. – UMB, geografia
 12. RNDr. Miroslav T. Morovics, CSc. – predsedníctvo SAV, slovenské dejiny, dejiny vedy a techniky