Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Rada pre vedu a výskum Prešovskej univerzity v Prešove

 

 

Predseda:   

prof. PhDr. Milan Portik, PhD.

prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu

milan.portik@unipo.sk

 

Členovia:            

doc. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.    

prodekan pre vedu, výskum, umeleckú činnosť

a doktorandské štúdium FF PU

martin.olostiak@unipo.sk

 

prof. ThDr. Marek Petro, PhD.

prodekan pre vedeckú činnosť a vonkajšie vzťahy GTF PU

marek.petro@unipo.sk

 

prof. RNDr. Jarmila Bernasovská, PhD.

prodekanka pre vedu a akreditáciu FHPV PU,

riaditeľka Centra excelentnosti ekológie živočíchov a človeka

jarmila.bernasovská@unipo.sk

 

doc. PhDr. Miroslav Frankovský, CSc.

prodekan pre vedu a výskum FM PU

miroslav.frankovsky@unipo.sk

 

doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.

prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium PF PU

iveta.scholtzova@unipo.sk

 

doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.

prodekan pre vedu a doktorandské štúdium PBF PU

stefan.pruzinsky@unipo.sk

 

Mgr. Lenka Tlučáková, PhD.

prodekanka pre vedu a rozvoj FŠ PU

lenka.tlucakova@unipo.sk

 

doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD., MPH

prodekanka pre vedeckú a výskumnú činnosť FZO PU

lubica.dernarova@unipo.sk

 

prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.

Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti

jozef.sipko@unipo.sk

 

Ing. Peter Haľko

riaditeľ UK PU

peter.halko@pulib.sk