Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Rektorát je riadiacim, výkonným a kontrolným pracoviskom univerzity. Za účelom zabezpečovania potrieb univerzity uskutočňuje riadiacu, organizačnú, koordinačnú, konzultačno-poradenskú, evidenčnú, podnikateľskú a kontrolnú činnosť v oblasti študijnej, vedeckej, ekonomickej, technicko-investičnej, ľudských zdrojov, právnej, informačnej, vonkajších vzťahov, marketingu a vnútornej správy.

Zabezpečuje po stránke materiálnej a administratívnej činnosť rektora univerzity a ďalších predstaviteľov samosprávnych orgánov, najmä prorektorov, kvestora, akademického senátu, vedeckej rady a správnej rady a pripravuje podklady pre ich rokovania a rozhodovanie.

Pripravuje a spracúva podklady potrebné na plnenie povinností univerzity najmä v oblasti účtovníctva, štatistiky, predpísanej evidencie a na vypracovanie súhrnných správ a prehľadov za univerzitu. Na tento účel sú zodpovední zamestnanci rektorátu oprávnení vyžadovať od fakúlt a ďalších súčastí univerzity všetky potrebné informácie.

Koordinuje činnosť dekanátov fakúlt, celouniverzitných pracovísk, účelových zariadení, kňazských seminárov a špecializovaných pracovísk univerzity. Zabezpečuje špecializované služby pre ostatné pracoviská univerzity, kontakt s orgánmi štátnej správy a s ďalšími orgánmi. Spravuje majetok univerzity.