Prešovská univerzita

Prešovská univerzita v Prešove

... viac ako vzdelanie ...

Publikačná činnosť

 

 

Ústav rómskych štúdií sa doposiaľ podieľal na týchto publikáciach

 

 

 

(2014) Mušinka, A. ‒ Škobla, D. ‒ Hurrle, J. ‒ Matlovičová, K. ‒ Kling, J.  Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013. Bratislava, UNDP, 2014. 120 str. ISBN 978-80-89263-18-9

(2014) Príloha k Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013

 

 

   

(2013) (eds.) Vladimír Benč – Tomáš Hrustič – Timea Kardos – Alexander Mušinka: Teoretické a praktické otázky politickej participácie Rómov  na lokálnej úrovni. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. (Zborník bol vydaný v rámci projektu „Tolerancia v každom z nás“. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.) 

 

(2012) Michal Smetanka - Jozef Schmiedl: Mnohonárodnostný Medzev. Spomienky na spolužitie Nemcov a Rómov. (Recenzent: Mgr. Alexander Mušinka, PhD. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2012.) 

 

(2012) Alexander Mušinka: Podarilo sa. Príklady úspešných aktivít na úrovni samospráv smerujúcich k zlepšeniu situácie Rómov. (Recenzenti: Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. a Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR.) 

(2012) Alexander Mušinka: The Things That Worked. Examples of successful activities on the level of local administration aimed at improving the situation of the Roma. (Editorial: Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. and Mgr. Tomáš Hrustič, PhD. This project was carried out with the fi nancial support of the Government Offi ce of the Slovak Republic.)

 

(2012) (ed.) Alexander Mušinka: (Ne)legálne osady. Možnosti samospráv a mechanizmy vysporiadania pozemkov v prostredí rómskych osídlení. (Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR.)

 

 

 

(2011) Alexander Mušinka, Vladimír Benč (eds.): Pokrízová obnova SR: Zvyšovanie zamestnanosti a inklúzia Rómov. (Recenzenti: Prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. a Mgr. Juraj Buzalka, M. A., PhD. Zborník bol vydaný vďaka podpore Úradu vlády SR v rámci projektu Národný konvent o EU.)