Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti

 

Orgány Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti (LPTCE)

Správna rada LPTCE

Predseda:
prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.,
dekan FF PU

Podpredseda:
Doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.,
prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality
Členovia:
Mgr. Erika Adamová, tajomníčka FF PU
Ing. Karol Lacko, PhD., vedúci odboru školstva PSK
PhDr. Božena Tomášová,
riaditeľka Krajského múzea v Prešove


Vedecká rada LPTCE

Predseda:
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

Podpredseda:
Mgr. Marián Fedorko, PhD.

Interní členovia:
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.
prof. Sylviane Alice Coyault, PhD.
prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc.
doc. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.
doc. PhDr. Eva Dušenková, PhD.
doc. PhDr. Jarmila Opalková, CSc.
doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc.
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
doc. PhDr. Peter Káša, CSc.
doc. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.
Mgr. Martin Blaho, PhD.

Externí členovia:
prof. Ivan Sabadoš, DrSc.
prof. Ľubomír Belej, DrSc.Vedenie LPTCE

Poverený riadením LPTCE:
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.

Zástupca riaditeľa LPTCE:
Mgr. Martin Blaho, PhD.

Vedúci vedeckých tematických sekcií a datacentra:

Fonetická a fonologická vedecká tematická sekcia:
doc. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.
Vedecká tematická sekcia jazyka masmédií:
doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.
Lingvokulturologická vedecká tematická sekcia:
doc. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc.
Translatologická vedecká tematická sekcia:
doc. PhDr. Jarmila Opalková, CSc.
Datacentrum:
Mgr. Ladislav Palko


 

Jazyk a kultúra (Internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove)


Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ