Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Vychádzajúc zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vysoká škola musí mať vypracovaný, zavedený, používaný a funkčný vnútorný systém kvality, ktorý je podrobnejšie upravený na podmienky jednotlivých súčastí vysokej školy vo vnútorných systémoch kvality týchto súčastí. Hlavným cieľom vnútorného systému kvality je rozvíjanie významu kvality a jej zabezpečovania pri činnostiach vysokej školy a fakulty. Vnútorný systém kvality je upravený vnútorným predpisom vysokej školy a zahŕňa:

  • politiku vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,
  • postupy vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality.

Prešovská univerzita v Prešove venuje problematike systému kvality mimoriadnu pozornosť. Procesy implementácie systémov kvality začala univerzita realizovať už od roku 2009, výsledkom čoho bolo získané ocenenie v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011. Univerzita v roku 2011 vypracovala samohodnotiacu správu podľa modelu CAF. V roku 2013 bola zriadená Rada pre kvalitu vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove, bol vypracovaný Vnútorný systém hodnotenia kvality vzdelávania na Prešovskej univerzite v Prešove. V roku 2014 bola zriadená Pracovná skupina pre hodnotenie vnútorného systému kvality. Na uvádzaných grémiách sa kontinuálne optimalizujú procesy implementovaného vnútorného systému kvality.

Centrálnym dokumentom mapujúcim procesy vnútorného systému kvality je Príručka kvality. Na univerzitnej aj fakultnej úrovni sú schválené Mapy procesov, dynamické dokumenty mapujúce jednotlivé univerzitné a fakultné procesy determinujúce kvalitu (nielen) vzdelávania, syntetizujúce univerzitné a fakultné predpisy súvisiace s procesmi kvality. Táto dokumentácia, vrátane súvisiacich interných predpisov univerzity a fakulty je dostupná z hlavnej web stránky univerzity a fakúlt z odkazu „Vnútorný systém kvality“. 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 31.03..2016                                                           Zodpovedná za aktualizáciu: Mgr. A. Butoracová