Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnostiPrešovskej univerzity v Prešove

     4.11.2011 sa v priestoroch FF PU v Prešove uskutočnila v poradí druhá vedecká konferencia centra excelentnosti základe podpory projektu Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra z Operačného programu Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ITMS kód projektu: 26220120044
 

Jazyk-médiá-text -preklad II

     Základnou ambíciou konferencie bolo umožniť v prvom rade riešiteľom oboch projektov centra oboznámiť jej účastníkov s vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou a konfrontovať jej výsledky s odbornou verejnosťou. Na konferencii sa zúčastnili nielen členovia personálnych matíc projektov, ale aj pozvaní hostia zo Slovenska a zo zahraničia.

Konferencia prebiehala v 4 sekciách:   
                                                                       1. Lingvokulturologická a literárnovedná;
                                                                       2. Translatologická;
                                                                       3. Masmediálna;                         
                                                                       4. Jazyková.   

Odbornú záštitu nad podujatím mali vedúci jednotlivých vedeckých tematických sekcií centra excelentnosti:
                prof. PhDr. D. Slančová, CSc.,
                doc. PhDr. J. Rusnák, CSc.,
                prof. Ing. J. Zimmerman, CSc.,
                doc. PhDr. J. Opalková, CSc.,
                prof. PhDr. J. Sipko, CSc.,
                doc. PhDr. Z. Malinovská, CSc.

Organizačné zabezpečenie podujatia mali na starosti členovia organizačného výboru konferencie:
                Mgr. M. Blaho, PhD.,
                Mgr. J. Drengubiak, PhD.,
                Mgr. M. Fedorko, PhD.,
                Mgr. M. Blahová Antlová,
                R. Dančišin.

                Rokovanie v sekciách viedli odborníci v daných oblastiach výskumu: doc. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc., prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD., PhDr. Ľubomír Guzi, PhD. (lingvokulturologická a literárnovedná sekcia), Mgr. Jarmila Kredátusová, PhD. (translatologická sekcia), doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc., Mgr. Michal Bočák, PhD. (masmediálna sekcia), prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc., prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc., Mgr. Stanislava Zajacová, PhD. (jazyková sekcia). Prezentácie účastníkov konferencie sa niesli v korektnom, akademickom duchu. Priniesli mnoho zaujímavých výstupov, ale i otázok a námetov pre ďalšiu činnosť, čo sa plne odrazilo v konštruktívnych diskusiách po skončení jednotlivých stolov. Mnohí z účastníkov konferencie sa na margo opodstatnenia jej zorganizovania vyjadrili jednoznačne pozitívne a ocenili možnosť „zblízka“ sa oboznámiť s aktivitami kolegov často z toho istého pracoviska, ale s odlišnou profiláciou. Dostatočne široký tematický záber konferencie im umožnil, aby sa dozvedeli čím „žije“ ich kolega. Výstupom konferencie bude vydanie konferenčného zborníka.    

                Za organizačný výbor konferencie chcem vysloviť poďakovanie zúčastneným za vytvorenie príjemnej atmosféry a za celkový pozitívny dojem z podujatia. Veríme, že spomenutá konferencia bude začiatkom istej filologickej tradície nielen v rámci centra excelentnosti, ale aj fakulty.  

 

                                                                                                                                                   M. Blaho

Dokumenty na stiahnutie