Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnostiPrešovskej univerzity v Prešove

       9. 11. 2012 sa v priestoroch FF PU v Prešove v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnila v poradí tretia vedecká konferencia Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti základe podpory projektu Dovybavenie a rozšírenie lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra z Operačného programu Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ITMS kód projektu: 26220120044


Jazyk-médiá-text -preklad III     Základnou ambíciou konferencie bolo umožniť v prvom rade riešiteľom oboch projektov centra oboznámiť jej účastníkov s vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou a konfrontovať jej výsledky s odbornou verejnosťou. Na konferencii sa zúčastnili nielen členovia personálnych matíc projektov, ale aj pozvaní hostia zo Slovenska a zo zahraničia (Česko, Ukrajina, Poľsko). Celkovo na konferencii vystúpilo viac ako 40 účastníkov.
        Konferencia prebiehala v 3 sekciách: lingvokulturologickej a literárnovednej; 
                                                                    translatologickej a masmediálnej;
                                                                    jazykovej.
    Odbornú záštitu nad podujatím mali vedúci jednotlivých vedeckých tematických sekcií centra excelentnosti: prof. PhDr. D. Slančová, CSc.,
prof. PhDr. J. Sipko, PhD.,
doc. PhDr. J. Rusnák, CSc.,
doc. PhDr. M. Bílá, PhD.,
doc. PhDr. J. Opalková, CSc.,
doc. PhDr. Z. Malinovská, CSc.
         Organizačné zabezpečenie podujatia mali na starosti členovia organizačného výboru konferencie:
Mgr. Martin Blaho, PhD.,
Mgr. Michal Bočák, PhD.,
PhDr. Erika Adamová,
Mgr. Mária Blahová Antlová,
Mgr. Ladislav Palko.
        Rokovanie v sekciách viedli odborníci v daných oblastiach výskumu: prof. PhDr. J. Sipko, PhD., PhDr. Ľ. Guzi, PhD. (lingvokulturologická a literárnovedná sekcia), doc. PhDr. J. Rusnák, CSc., doc. PhDr. M. Kášová, PhD., Mgr. M. Bočák, PhD., (translatologická a masmediálna sekcia), doc. PhDr. M. Bílá, PhD., prof. PhDr. D. Slančová, CSc., (jazyková sekcia). Prezentácie účastníkov konferencie sa niesli v korektnom, akademickom duchu. Priniesli mnoho zaujímavých výstupov, ale i otázok a námetov pre ďalšiu činnosť, čo sa plne odrazilo v konštruktívnych diskusiách po skončení jednotlivých stolov. Výstupom konferencie bude vydanie konferenčného zborníka. 
                                                                                                                                        M. Blaho