Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Štátne skúšky

Najbližšie štátne skúšky sa budú konať v mesiacoch máj - jún 2017. Podrobnejšie informácie študenti nájdu v MAISe.

Mgr. - termíny spoločnej písomnej časti štátnych skúšok: budú zverejnené po skončení výučbovej časti letného semestra
Bc. - termíny spoločnej písomnej časti štátnych skúšok: budú zverejnené po skončení výučbovej časti letného semestra

Záverečné práce

Termín odovzdania bakalárskych prác: do 19. 5. 2017
Termín odovzdania diplomových prác: do 28. 4. 2017

Termín odovzdania bakalárskych/diplomových prác (augustové štátne skúšky):  do 30. 6. 2017

Informácie o evidencii záverečných prác (EZP) na nachádzajú na stránke UK PU . Na tejto stránke nájdete dokumenty upravujúce proces EZP.

Termín odovzdania prác do EZP je najneskôr 7 dní po uplynutí uvedených termínov.

Údaje o fakulte sa v rámcových častiach záverečnej práce (obálka, titulný list, slovenský a anglický abstrakt, analytický list) uvádzajú podľa školiaceho pracoviska bez ohľadu na to, na ktorej fakulte je študent zapísaný.


Dokument PU:

Smernica PU o náležitostiach záverečných prác… (platná od 04. 04. 2016).

Smernica obsahuje pasáže o:

·      formálnej úprave a štruktúre záverečných prác;

·      citovaní a bibliografických odkazoch;

·      odovzdávaní, kontrole originality a sprístupňovaní prác;

·      pôsobnosti zainteresovaných subjektov;

·      centrálnom registri záverečných prác.

Súčasťou smernice sú aj prílohy (vzor obalu, vzor titulného listu, vzor čestného vyhlásenia, vzor abstraktu, analytický list, vzory používania bibliografických odkazov, vzory licenčných zmlúv, vzor čestného vyhlásenia o vydaní práce).