Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove
 
INŠTITÚT TÚTOR/KA E-MAIL
Inštitút anglistiky a amerikanistiky

Mgr. Michaela Sepešiová, PhD. 

michaela.sepesiova@unipo.sk

Inštitút edukológie a sociálnej práce Mgr. Michaea Skyba, PhD. michaela.skyba@unipo.sk
Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie Mgr. Jana Migašová, PhD. jana.migasova@unipo.sk
Inštitút etiky a bioetiky Mgr. Katarína Komenská, PhD. katarina.komenska@unipo.sk
Inštitút filozofie

doc. Mgr. Sandra Zákutná, PhD.

sandra.zakutna@unipo.sk

Inštitút germanistiky PhDr. Júlia Paračková, PhD. julia.parackova@unipo.sk
Inštitút histórie Mgr. Luciana Hoptová, PhD. luciana.hoptova@unipo.sk
Inštitút hudobného a výtvarného umenia

PaedDr. Marta Polohová, PhD. – Katedra hudby

 Katedra výtvarnej výchovy a umenia

marta.polohova@unipo.sk

 

Inštitút politológie

PhDr. Vladimír Dančišin, PhD. - študijný program politológia

Mgr. Ondrej Marchevský, PhD. – študijný program výchova k občianstvu

vladimir.dancisin@unipo.sk


ondrej.marchevsky@unipo.sk

Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva Mgr. Ivana Hostová, PhD. ivana.hostova@unipo.sk
Inštitút psychológie Mgr. Jana Lukáčová, PhD. jana.lukacova@unipo.sk
Inštitút romanistiky Mgr. et Mgr. Adriána Koželová, PhD. adriana.kozelova@unipo.sk
Inštitút rusistiky

Mgr. Ivana Kupková, PhD. – Katedra rusistiky a translatológie

ivana.kupkova@unipo.sk

Inštitút slovakistických, masmediálnych a knižničných štúdií

Mgr. Lucia Ološtiaková, PhD. – slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Lenka Regrutová, PhD. masmediálne štúdiá

PhDr. Gabriela Mihalková, PhD. – jazykovo-komunikačné štúdiá

lucia.olostiakova@unipo.sk
 

lenka.regrutova@unipo.sk
 

gabriela.mihalkova@unipo.sk
 

Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií

doc. PhDr. Jarmila Kredátusová, PhD. – Katedra ukrajinistiky

prof. PhDr. Peter Káša, CSc. – Katedra stredoeurópskych štúdií

 

jarmila.kredatusova@unipo.sk

peter.kasa@unipo.sk