Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Zloženie komisie:

doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD. – predsedníčka

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. – členka

Mgr. Eva Demjanová – členka za študentskú časť

Bc. Andrej Jurč – člen za študentskú časť

 

Dokumenty:

Disciplinárny poriadok PU v Prešove pre študentov

Smernica k plagiátorstvu a podvádzaniu študentov …

 

Rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia na základe disciplinárneho konania: