Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Stretnutia v LS 2015/2016: pondelky 17,35 - 19,10, miestnosť 90 (za kaviarnou YOGI).

Debatný klub Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej DK) združuje študentov, ktorí trénujú svoje rétorické schopnosti a rozvíjajú kritické myslenie. Vznikol na začiatku zimného semestra akad. roku 2011/2012. Úlohou DK je naučiť študentov vyjadriť svoje myšlienky stručne, presvedčivo a naučiť študentov kriticky myslieť.

Akademická debata

je súťažná disciplína, v ktorej tímy stojace na opačných stranách názorového spektra presviedčajú panel rozhodcov o platnosti alebo neplatnosti vopred zadanej tézy. Tímy v debate pritom majú za úlohu súhlasiť alebo nesúhlasiť s tézou bez ohľadu na osobné názory ich členov, v rámci jedného turnaja často zastávajú priam obe strany tézy. Musia sa preto vedieť vžiť aj do postavenia opačnej strany. Uvažovanie o problémoch a rôznych pohľadoch na ne debatérov následne núti utvárať si k nim vlastný postoj. Debatné tézy pokrývajú široké spektrum spoločensky relevantných a aktuálnych tém, akými sú napríklad:

Vláda by mala mať právo mučiť osoby podozrivé z terorizmu. (právo)

Atentát je legitímnym nástrojom zahraničnej politiky. (politika)

Vláda by mala zachrániť veľké krachujúce banky a finančné inštitúcie. (ekonómia)

Počet študentov právnických fakúlt by mal byť obmedzený kvótami. (školstvo)

Predaj orgánov by mal byť legalizovaný. (etika a morálka)

Predaj a konzumácia alkoholu by mali byť viac obmedzené, prípadne úplne zakázané. (všeobecné témy, ktoré sa priamo týkajú mládeže)

Víťaza debaty určia rozhodcovia na základe zhodnotenia presvedčivosti argumentov prezentovaných jednotlivými stranami.

Prečo chodiť na debatný klub?

Ako prvé môžeme spomenúť kritické myslenie. Ide o schopnosť rozlišovať medzi dobrou a zlou argumentáciou alebo dobrým a zlým tvrdením. Používanie kritického myslenia v bežnom živote pomáha lepšie sa rozhodovať o danej veci na základe použitia kritiky. Kriticky si vieme vyselektovať to, čo je pre nás najvhodnejšie. Debatu môžeme považovať za jeden z najlepších spôsobov, ako sa naučiť kriticky myslieť. Debata núti rečníkov presne, stručne a jasne prezentovať svoje myšlienky. Komunikatívnosť je tá zručnosť, ktorú debatér nevyužíva len v škole na debatnom krúžku, ale prenáša ju aj do každodenného života. Vďaka širokému spektru tém si debatéri osvojujú množstvo vedomostí, ktoré si počas prípravy na debatu osvojujú.

 

Kontaktná osoba:

Richard Brezina, študent 2. ročníka bakalárskeho štúdia v učiteľskom odbore dejepis – výchova k občianstvu.  

E-mail: richard.brezina@post.sk

Facebook: Debatný klub Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.Neváhajte a pridajte sa k nám!