Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Kontakt

 

doc. Mgr. Martin  O L O Š T I A K, PhD.  
prodekan pre vedu, výskum, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium FF PU v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1, 080 78 Prešov
tel.: 051/7570 831 e-mail: martin.olostiak@ff.unipo.sk 
č. miestnosti: 128
                                                              

Bližšie informácie o doktorandskom štúdiu poskytne Útvar pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium Filozofickej fakulty PU v Prešove, tel.: 051/7570 830.

Vybavuje:

Mgr. Martina M u c h o v á, PhD.
Útvar pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium FF PU v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1, 080 78 Prešov
tel.: 051/7570 830 e-mail: martina.muchova@unipo.sk
č. miestnosti: 129

Mgr. Anna K r a j ň á k o v á
Útvar pre vedu, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium FF PU v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1, 080 78 Prešov
tel.: 051/7570 826 e-mail: anna.krajnakova@ff.unipo.sk
č. miestnosti: 142