Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Zborník vedeckých prác

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – SÚČASNOSŤ A PERSPEKTÍVY

Kolektív riešiteľov Grantu mladých vedeckých pracovníkov FF PU č.1/GMVP/2013 spolu s Asociáciou doktorandov Slovenska Vám ponúkajú možnosť prispieť do pripravovaného elektronického zborníka s názvom Doktorandské štúdium – súčasnosť a perspektívy. Publikácia Vám poskytne priestor pre výmenu poznatkov a skúseností, ktoré môžu pomôcť zlepšiť aktuálny stav DŠ z aspektu doktorandov, školiteľov a vedenia fakúlt a univerzít.

 

Základné informácie k publikovaniu v elektronickom zborníku nájdete v pozvánke, ku ktorej patria nasledovné dokumenty:
    - Záväzná prihláška
    - Formálna úprava príspevku
    - Šablóna príspevku
    - Súhlas so zverejnením príspevku na Internete

Kontakt
Mgr. Jana Lukáčová, PhD.
Inštitút psychológie
Filozofická fakulta PU v Prešove
Ul. 17. novembra č.1
080 78 Prešov
E-mail: jana.lukacova@unipo.sk
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ips/