Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

13. študentská vedecká a umelecká konferencia

1. cirkulár
Prihláška

Prehľad dôležitých termínov 13. ŠVUK

termín činnosť zodpovední
do 28. 2. 2017

podanie prihlášok na inštitúty

študenti – záujemcovia
o účasť na konferencii
do 31. 3. 2017

uskutočnenie inštitútových kôl a postúpenie
informácií o vybratých účastníkoch vedeniu fakulty

inštitúty
26. 4. 2017 uskutočnenie fakultného kola vedenie fakulty
do 31. 8. 2017 odovzdanie príspevkov účastníci konferencie

Kontakt 

doc. Mgr. Martin  O L O Š T I A K, PhD.  
prodekan pre vedu, výskum, umeleckú činnosť a doktorandské štúdium FF PU v Prešove
Ul. 17. novembra č. 1, 080 78 Prešov
tel.: 051/7570 831 e-mail: martin.olostiak@ff.unipo.sk 
č. miestnosti: 128