Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Tlačivá na zápis sú k dispozícii TU.

  

 Tlačivá

Tlačivá pre ročníky:

Bc. 2. roč.

Zmluva o bakalárskej práci

 

Bc. 3. roč.

Žiadost o zápis opakovaného povinného predmetu do letného semestra

Prihláška na Mgr. štúdium + vysvetlenie

Likvidačný hárok

Mgr. 1. roč.

Zmluva o diplomovej práci

Mgr. 2. roč.

Žiadost o zápis opakovaného povinného predmetu do letného semestra

Likvidačný hárok

Spoločné tlačivá

Bc. + Mgr.

Formulár k vytvoreniu zápisného listu

Pravidlá a formuláre uznávania predmetov

Pravidlá a formuláre pridávania predmetov

Pravidlá a formuláre odoberania predmetov

Sociálne štipendium - informácie o dokladoch potrebných na predloženie žiadosti

Sociálne štipendium - formulár žiadosti

Informácie a dokumenty o sociálnych štipendiách

Žiadosť o mimoriadne motivačné štipendium (je súčasťou Štipendijného poriadku)

Dohoda o náhradnom plnení povinností

Žiadosť o prerušenie štúdia

Prihláška na štátnu skúšku pre študentov v nekončiacich ročníkoch štúdia (Študenti v končiacom roku štúdia sú po splnení všetkých podmienok zaradení na štátne skúšky automaticky)

Likvidačný hárok pre nekončiace ročníky

Aktualizácia osobných údajov - formulár

 

 

 Dokumenty

Celoslovenské

Zákon o vysokých školách (časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016)

Celouniverzitné

NOVÉ Študijný poriadok PU v Prešove - platný od 14. decembra 2016

Štipendijný poriadok PU v Prešove - platný od 26. 10. 2016

Opatrenie rektora 2015/1 k hodnoteniu študijných výsledkov

Disciplinárny poriadok PU v Prešove pre študentov

Smernica o náležitostiach záverečných prác

Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom - platná od 14. 10. 2013

Cenník poplatkov za štúdium 2016/2017

Cenník poplatkov za štúdium 2017/2018

Študijný poriadok PU v Prešove platný od 8.4. 2014 do 12.12.2016

Fakultné

Štatút FF PU v Prešove

Etický kódex FF PU

Smernica k plagiátorstvu a podvádzaniu študentov …

Metodické usmernenie k administrácii záverečných prác (s tlačivom zmluvy o záverečnej práci)

Opravy v zápisnom liste študenta

Komisionálna skúška

Smernica o doktorandskom štúdiu na FF PU v Prešove - platná od 17.10.2014

Metodické usmernenie ku kreditovému štúdiu

Zápisnica zo zasadnutia Komisie pre posúdenie žiadostí študentov o odpustenie alebo zníženie školného z dňa 12. 10. 2016