Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

     Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, ktorá vznikla pred polstoročím na báze transformovanej Filologickej fakulty Vysokej školy pedagogickej v Bratislave so sídlom najprv v Košiciach a neskôr v Prešove, je druhá najstaršia filozofická fakulta na Slovensku. Spolu s košickou lekárskou fakultou vytvorila v roku 1959 základ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta bola súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika až do 1. januára 1997, keď prešovské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach založili v Prešove Prešovskú univerzitu.

     Fakulta sa stala i napriek regionálnemu zakotveniu úspešne sa rozvíjajúcou pedagogickou a výskumnou inštitúciou a významnou súčasťou celoslovenského a nadnárodného spoločenstva ustanovizní humanitného vzdelávania. Za päťdesiat rokov existencie pripravila do praxe viacero generácií špecialistov, pedagógov, často uznávaných vedcov, pracovníkov v spoločenskej praxi. Mnohí z nich dnes pôsobia ako špičkoví odborníci na významných postoch doma, ale aj v zahraničí.

Štúdium

     Filozofická fakulta zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách, ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné disciplíny, v dennej a často aj v externej forme štúdia. Každoročne prichádza s ponukou širokej palety akreditovaných študijných programov a študijných odborov, z ktorých niektoré sú unikátne, a to nielen v regióne. Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v troch stupňoch, bakalárskom, magisterskom, doktorandskom, má právo udeľovať na základe vykonania rigoróznych skúšok titul PhDr. a vo viacerých odboroch uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenovanie profesorov. Fakulta vytvára podmienky aj na medziodborové štúdium. Verejnosti ponúka aj iné formy vzdelávania, napríklad rozširujúce štúdium pre absolventov vysokých škôl, doplnkové pedagogické vzdelávanie, rôzne špecializované kurzy, napríklad pre tlmočníkov a prekladateľov vrátane overovania ich odbornej spôsobilosti a i.

     Pedagogickú prípravu študentov zabezpečujú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci na vedecko-pedagogických pracoviskách fakulty FF PU, inštitútoch:

 • Inštitút anglistiky a amerikanistiky
 • Inštitút edukológie a sociálnej práce
 • Inštitút estetiky a umeleckej kultúry
 • Inštitút filozofie
 • Inštitút etiky a bioetiky
 • Inštitút germanistiky
 • Inštitút histórie
 • Inštitút hudobného a výtvarného umenia
 • Inštitút politológie
 • Inštitút psychológie
 • Inštitút romanistiky
 • Inštitút rusistiky
 • Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií
 • Inštitút slovakistických,mediálnych a knižničných štúdií

Tri pracoviská FF PU majú celofakultnú pôsobnosť:

 • Tlmočnícky ústav,
 • Inštitút prekladateľstva a tlmočníctva,
 • Laboratórium výpočtovej techniky.

Podmienky na štúdium a mimovyučovacie aktivity

     FF PU sa nachádza neďaleko centra tretieho najväčšieho slovenského mesta. Je v príjemnom areáli, ktorého súčasťou je študentský domov a jedáleň, zariadenia zdravotnej starostlivosti, študentské servisné a informačné centrum, obchody a viaceré športoviská vrátane telocvične, plavárne, klziska. V budove fakulty je dobre vybavená univerzitná knižnica, seminárne knižnice jednotlivých katedier, ale napríklad i tlmočnícka učebňa pre študentov odboru prekladateľstvo – tlmočníctvo a pod. Študenti majú k dispozícii i viacero počítačových miestností, bezdrôtové pripojenie na internet, kopírovací servis, bufet, bankomat a pod. 
     Študenti sa na fakulte môžu stretávať aj s pozvanými domácimi a zahraničnými hosťami z prostredia univerzít a spoločenskej praxe. Rôznorodosť atraktívnych študijných programov sústredených na fakulte im však umožňuje prichádzať do kontaktu i s kolegami z iných odborov. Stretávať sa môžu na odbornej úrovni, napríklad na študentských vedeckých a odborných konferenciách, ale aj na rôznych spoločenských a kultúrnych podujatiach, ako sú napríklad imatrikulačné, katedrové plesy a i. Na fakulte dlhé roky pôsobí veľmi úspešné Študentské divadlo FF PU, ochotnícky študentský súbor, ktorý reprezentuje inštitúciu na celoslovenských prehliadkach a súťažiach umeleckej tvorivosti vysokoškolákov, ale i v zahraničí. Súbor, ktorý je laureátom Súťaže umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Slovenska Akademický Prešov, sa už predstavil v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Slovinsku, Francúzsku, Španielsku a inde. Práve prostredníctvom Akademického Prešova, ktorý sa každoročne koná na našej fakulte, sa FF PU dostáva do povedomia širokej verejnosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Na Filozofickej fakulte pôsobí aj umelecký spolok MafiaArt, ale i prvá slovenská študentská internetová televízia Mediálka TV.

Veda a výskum

     Vysokoškolskí učitelia FF PU sa zapájajú do riešenia vedecko-výskumných úloh v rámci základného a aplikovaného výskumu, predovšetkým formou rôznych grantových projektov. Vedecký výskum tvorivých pracovníkov FF PU má často tímovú podobu, multidisciplinárny charakter, pričom sa orientuje na humanitné a spoločenskovedné disciplíny, najmä na oblasť literárnej vedy, slovenského jazyka, literatúry a kultúry, všeobecnej jazykovedy a detskej reči, jazyka, literatúry a kultúry slovanských jazykov (ruština, ukrajinčina a iné), literatúry a kultúry neslovanských jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina), literatúry a kultúry klasických jazykov, jazykových a literárnych kontaktov, teórie a praxe prekladu a tlmočenia, filozofie, etiky, sociálnej práce, kulturológie, estetiky, politológie, dejín, psychológie a pod. Okrem jednotlivých katedier a inštitútov participujú na vedeckom výskume aj špecializované pracoviská ako fonetické laboratórium pri Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií, psychologické počítačové laboratórium pri Inštitúte psychológie a i. V edecké monografie, štúdie a články uverejňované každoročne doma a v zahraničí svedčia o tvorivom potenciáli pracovníkov: tí svoje výstupy prezentujú aj na medzinárodných vedeckých podujatiach na Slovensku a v zahraničí, ale i na konferenciách, ktoré pravidelne organizujú na pôde Filozofickej fakulty. Vý sledky vedeckého výskumu premietajú tvoriví pracovníci do pedagogického procesu, ale aj do širšej praxe (pôsobia napríklad ako súdni znalci, odborní konzultanti, tlmočníci, prekladatelia a i.).

Vonkajšie vzťahy

     Vedecko-pedagogické pracoviská FF PU spolupracujú so slovenskými univerzitami, najmä s vedecko-pedagogickými pracoviskami podobného zamerania. Rozvinutá je aj spolupráca s viacerými ústavmi Slovenskej akadémie vied a s inými výskumnými ústavmi, ako sú napríklad Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Múzeum školstva a pedagogiky, Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry SNM vo Svidníku. Filozofická fakulta spolupracuje okrem stredných škôl aj s orgánmi štátnej správy, občianskymi združeniami, mimovládnymi organizáciami a podnikateľskými subjektmi v SR, ale rovnako aj so Slovenskou televíziou – štúdio Košice, Slovenským rozhlasom – štúdio Košice, DJZ Prešov, DAD Prešov, ŠD Košice, Jazykovou školou v Prešove, Detským domovom SLON Šarišské Michaľany, domovmi sociálnych služieb, domovmi dôchodcov, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou Prešov, Akadémiou vzdelávania a i. Na niektorých pracoviskách vykonávajú študenti i odbornú prax.

Medzinárodná spolupráca

     Filozofická fakulta rozvíja rôzne formy medzinárodnej pedagogickej a vedecko-výskumnej spolupráce s viacerými renomovanými partnermi nielen v okolitých štátoch, ale i so známymi univerzitami v Európe a na iných kontinentoch. Za všetky spomeňme napríklad Masarykovu univerzitu v Brne, Karlovu Univerzitu v Prahe, Juhočeskú univerzitu v Českých Budějoviciach, Palackého univerzitu v Olomouci, budapeštiansku Univerzitu Loránda Eötvösa, Katolícku univerzitu P. Pázmánya v Piliscsabe, Szegedskú univerzitu v Szegede, Univerzitu F. Schillera v Jene, Univerzitu E. Karlsa v Tübingene, Univerzitu K. Franzensa v Grazi, Univerzitu Blaisa Pascala v Clermont-Ferrand, Univerzitu Paris-Est Marne-la-Vallée v Paríži, Univerzitu v Poitiers, severofrancúzsku Univerzitu v Artois, Univerzitu v Alcale, Univerzitu v Zaragoze, Univerzitu v Boltone (Veľká Británia), Univerzitu v Oulu (Fínsko), Univezitu Dalarna (Švédsko), Univerzitu v Linkopingu (Švédsko), Ankarskú univerzitu v Ankare, Univerzitu v Sakaryi, univerzity v Poľsku, Bulharsku, Ruskej federácii, Bielorusku a na Ukrajine (Užhorodská národná univerzita, Národná pedagogická univerzita M. Drahomanova v Kyjeve, Štátna univerzita I. Franka vo Ľvove).
     Pracoviská a jednotlivci participujú na medzinárodných projektoch a grantoch v rámci rôznych medzinárodných programov, učitelia získavajú vo výberových konaniach individuálne zahraničné granty, publikujú v zahraničí, vystupujú na medzinárodných vedeckých konferenciách a na odborných seminároch v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Ruskej federácii, na Ukrajine, v Bielorusku, Bulharsku, ale aj v Belgicku, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku, Francúzsku, Nemecku, Nórsku, Rakúsku, Grécku, Indii, Kanade, Číne, Turecku a i., ako i na iných podujatiach, často na pozvanie slovenských zastupiteľských úradov a iných zahraničných inštitúcií a i. Mnohí vedecko-pedagogickí pracovníci FF PU sú členmi rôznych medzinárodných organizácií, odborných komisií v zahraničí, redakčných rád, recenzentských výborov zahraničných periodík a pod. 
     Na základe bilaterálnych zmlúv s partnerskými inštitúciami uskutočňuje FF PU v rámci rôznych medzinárodných programov študijné pobyty učiteľov a študentov v zahraničí. Počet študentov, ktorých fakulta každoročne vysiela na jeden semester na zahraničné univerzity, sa neustále zvyšuje, rovnako ako sa zvyšuje i počet zahraničných študentov prichádzajúcich na krátkodobé a dlhodobé pobyty na našu fakultu.
     Na Filozofickej fakulte PU pôsobia viacerí hosťujúci profesori a zahraniční lektori hlavne z Bulharska, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Španielska, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie.
     Fakulta udržiava intenzívne kontakty aj s inštitúciami zameriavajúcimi sa na oblasť medzinárodnej spolupráce, ako napr. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, SAIA, Fulbright Commision, Civic Education Project, Open Society Fund, Vzdelávacia Nadácia Jana Husa, Britská rada, DAAD, USIS. Spolupracuje aj s mnohými zastupiteľskými úradmi a zahraničnými kultúrnymi inštitúciami, ako napr. Francúzsky inštitút pri Francúzskom veľvyslanectve, Francúzska Aliancia, Association Jan Hus (Francúzsko), Pro Helvetia a i.