Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Michal Bočák, PhD.

michalbocak.weebly.com Follow me on Academia.edu

Narodil sa v roku 1982 v Trenčíne.

V rokoch 2000 – 2005 absolvoval magisterské štúdium v kombinácii fonetika – masmediálne štúdiá na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. V nasledujúcich troch rokoch pokračoval v štúdiu na FF PU ako študent denného doktorandského štúdia v študijnom odbore 2.1.33 všeobecná jazykoveda. Doktorandské štúdium ukončil v roku 2008 obhajobou dizertačnej práce Štruktúra televízneho spravodajského textu: Analýza spravodajských formátov s uplatnením diskurzívnej perspektívy.

Od roku 2008 pôsobí ako odborný asistent na Katedre komunikačných a mediálnych štúdií, ktorú od roku 2012 vedie.

Je členom Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií pri Katedre mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci, redakčnej rady vedeckého časopisu Mediální studia: Odborný časopis pro kritickou reflexi médií a redakčnej rady internetového vedeckého časopisu Jazyk a kultúra.

O fungovaní genderu a queer identít v médiách od roku 2009 externe prednáša aj v študijnom programe kulturální studia na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Hlavné oblasti odborného záujmu:

Aktuálne projekty:

  • Diskurzy chuti: Konceptualizácie jedla v českých kulinárskych časopisoch (vedecká monografia)
  • Od znaku k diskurzu (reprezentácie – diskurzy – médiá) (vysokoškolská učebnica)

Najnovšie publikácie:

Dokumenty na stiahnutie