Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Mediálne štúdiá: podmienky prijatia a prijímacia skúška

PRIHLÁŠKY na bakalárske štúdium: DO 31. MARCA 2017

 

Pri posudzovaní záujemcov a záujemkýň o štúdium na odbore mediálne štúdiá na Prešovskej univerzite v Prešove uplatňujeme v rámci prijímacieho konania tieto kritériá:

 

1. Prospech na strednej škole

Z hodnotení zo strednej školy zohľadňujeme:

  • známky z profilujúcich predmetov (pozri ďalej),
  • priemery na koncoročných vysvedčeniach a polročnom vysvedčení v poslednom ročníku,
  • nešpecifický prospech.

Vzhľadom na zameranie študijného programu mediálne štúdiá berieme do úvahy tieto predmety:

  • slovenský jazyk,
  • cudzí jazyk,
  • dejepis alebo náuka o spoločnosti (resp. spoločenská výchova).

V prípade absolvovania viacerých cudzích jazykov vyberáme ten, z ktorého ste maturovali, resp. z ktorého ste získali lepšie hodnotenia. Rovnako postupujeme v prípade, ak ste na strednej škole absolvovali aj dejepis, aj NOS-ku.

V rámci nešpecifického prospechu sa osobitne hodnotia školské aktivity mediálneho zamerania (napr. školský časopis, rozhlas, webstránka) či súvisiace aktivity (napr. organizácia kultúrnych podujatí, súťaž v prednese, SOČ so zameraním príbuzným odboru).

 

2. Talentová skúška

Skúškadve časti:

  1. Písomná kompozícia. Vašou úlohou je napísať článok v rozsahu 1 strany na zadanú tému a v rámci zadaného žánru (reportáž, fejtón, úvaha alebo recenzia). Časový limit na kompozíciu (koncept + čistopis) je 75 minút. Práce sa hodnotia anonymne na základe týchto kritérií: originalita, kompozícia, štylistika, pravopis.
  2. Ústne vystúpenie. Krátkou prezentáciou komunikačných schopností na základe konkrétneho zadania sa overujú predpoklady na štúdium médií (originalita prejavu, správna výslovnosť, celkové rečnícke predpoklady).

 

3. Mediálne a verejné aktivity

Ide predovšetkým o prácu v médiách, publikovanie vlastných článkov, odvysielanie príspevkov a pod., resp. podobné činnosti súvisiace so študijným odborom (napr. organizácia, propagácia či moderovanie verejných podujatí, účasť na mediálnych workshopoch).

Všetky školské a mimoškolské (mediálne) aktivity je potrebné doložiť potvrdením od konkrétnych médií, školy, samosprávy, občianskych organizácií a pod., v ktorých (pre ktoré) ste pracovali, diplom zo súťaže a pod. V prípade vlastných mediálnych výstupov je tiež potrebné doložiť ich kópie. Potvrdenia, diplomy a mediálnu tvorbu treba priložiť k prihláške alebo predložiť osobne najneskôr na prijímacej skúške.

 

Všeobecné informácie o podmienkach prijatia a podávaní prihlášok nájdete na stránke Filozofickej fakulty PU v Prešove v sekcii Informácie pre uchádzačov. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj konkrétne kritériá prijatia.

Bližšie informácie o prihláškach vám v prípade záujmu poskytne naše študijné oddelenie. Ak sa chcete o plánovanom štúdiu masmédií poradiť priamo s nami, kontaktujte nás cez Facebook alebo oslovte mejlom vedúceho katedry Michala Bočáka (michal.bocak@ff.unipo.sk).