Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

juraj_rusnak.jpg 

docent pre odbor všeobecná jazykoveda

 

Narodil sa v roku 1960 v Prešove.

V rokoch 1980 – 1984 študoval na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor slovenský jazyk – dejepis.

V roku 1984 získal titul PhDr., v roku 1995 mu bola udelená hodnosť kandidát vied (CSc.) a v roku 2001 bol habilitovaný na docenta.

Od roku 1990 nastúpil ako asistent na Katedru slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V rokoch 2005 až 2012 pôsobil ako vedúci Katedry komunikačných a mediálnych štúdií v rámci Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií. Je členom garančného tímu študijného programu mediálne štúdiá.

Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií (Textúry elektronických médií: vývoj a súčasný stav /2009/, „Správy z druhej ruky“: komunikačné stereotypy a ich fungovanie v médiách /2002/) a vysokoškolských učebníc (Tvorba a recepcia rozhlasového a televízneho textu /2014/, Homo popularis: homo medialis? Popkultúra v elektronických médiách /2013/) zameraných na problematiku komunikácie a médií. Od roku 2003 sa podieľa na editovaní konferenčných zborníkov Médiá a text.

Je vedúcim sekcie výskumu jazyka masmédií Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra na FF PU v Prešove a členom redakčných rád viacerých vedeckých časopisov: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Linguistica (Krakov), Jazyk a kultúra (Prešov), Otázky žurnalistiky (Bratislava), Analýza a výskum v marketingovej komunikácii (Nitra). Vedie grantové projekty zamerané na skúmanie rôznych aspektov médií a komunikácie.

Hlavným predmetom jeho výskumného záujmu sú teória a dejiny médií, semiotika médií, populárna kultúra, tvorba a recepcia mediálnych textov v širšom sociokultúrnom kontexte a postavenie médií v súčasnej popkultúre.

Popri akademickej práci dlhodobo pracuje v médiách (napr. Rádio Flash, Rádio Prešov).

Juraj Rusnák - publikácie