Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.

profesor pre odbor slovanské jazyky a literatúry

 

Absolvent štúdia ruského jazyka a dejepisu na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1968 – 1973). V rokoch 1973 – 1987 pracoval ako stredoškolský profesor na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave. V rokoch 1987 – 2000 pôsobil na katedre ruského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach, od roku 2000 pôsobí na FF PU, kde vykonával funkciu riaditeľa inštitútu (2003 - 2007) a prodekana (2007 - 2011). V súčasnosti je riaditeľom Translatologického a prekladateľsko tlmočníckeho centra excelentnosti na FF PU.

V roku 1983 získal na FF UPJŠ v Prešove titul PhDr. Externú doktorandúru na Inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve (1989 – 1994) ukončil v roku 1994 obhajobou dizertačnej práce Pragmatičeskij komponent kosvennoj ocenki v russkom publicističeskom texte (PhD.). V roku 2000 bol habilitovaný na docenta (habilitačná práca Historické a literárne reminiscencie v súčasnej ruskej a slovenskej tlači; FF PU v Prešove), v roku 2003 inaugurovaný na profesora (inauguračná prednáška Precedentné fenomény v jazyku; FF PU v Prešove).

 

Oblasť výskumu

Vo vedeckom výskume sa venuje najmä hľadaniu objektívnych prepojení jazyka a etnokultúry, čo vyústilo do vedenia viacerých  vedeckých projektov v rámci agentúr VEGA, KEGA a založeniu Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti (LPTCE) na FF PU v Prešove na základe projektu zo štrukturálnych fondov EÚ. V súčasnosti je riaditeľom spomínaného CE. Jeho dlhodobé odborné hľadania o prepojení jazyka a etnokultúry sú aplikované najmä pri skúmaní ruského a slovenského publicistického textu. Z uvedenej oblasti publikoval okolo 200 vedeckých a odborných prác. Svoje výskumy prezentoval na celom rade domácich a zahraničných vedeckých podujatí. Z nich najvýznamnejšie boli jeho prezentácie na svetových kongresoch MAPRJAL (Meždunarodnaja asscociacija prepodavatelej russkovo jazyka i literatury) v r. 1999 v Bratislave, v r. 2003 v Sankt Peterbrgu, v r. 2007 vo Varne). Lingvokulturologické výskumy realizuje v značnej miere na konfrontačnom rusko-slovenskom základe s translatologickými východiskami (monografia [1]).

Pri rusko-slovenských lingvokulturologických výskumoch sa orientuje na hľadanie jazykových ukazovateľov  národnej mentality aj v rámci etnopsycholingvistiky [2]. Dôležitou zložkou jeho spomínaných filologických výskumov je hľadanie konotačnej zložky jazykových jednotiek [3]. Dlhodobý lingvokulturologický výskum prezentoval v monografii zameranej na hľadanie rusko-slovenských jazykovo-komunikačných ekvivalentov [4]. V rámci LPTCE sumarizoval uvedený filologický výskum v monografii o sociálno-komunikačných východiskách lingvokulturológie [5]. Svoje porovnávacie rusko-slovenské lingvokulturologické výskumy aplikoval v ruskej verzii knihy o Prešove a jeho okolí [6]. Jeho lingvokulturologické výskumy boli prezentované na vedeckých konferenciách v rámci politickej lingvistiky. Je členom redakčnej redy vedeckého časopisu ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА/POLITICAL LINGVUISTICS, ktorý vydáva Ministerstvo vzdelávania Ruskej Federácie a ďalšie organizácie.

 

Vyučované disciplíny

Syntax ruského jazyka

Úvod do jazykovedy

Metodológia jazykovedy

Úvod do translatológie a dejiny prekladu

Jazyk a kultúra

Etnopsycholingvistika

Interkultúrna komunikácia

 

Riešenie vedecko-výskumných projektov

 

Publikácie (vybraná bibliografia)

Monografie a knižné publikácie

[1] Etnokuľturnyj bazis russko-slovackich perevodov. Prešov 1999. 143 s.

[2] Etnopsycholingvistické východiská rusko-slovenských a slovensko-ruských prekladov. Prešov 2002. 162 s.

[3] Texty so zvýšenou etnokultúrnou konotáciou – Teksty s povyšennoj etnokuľturnoj konnotacijej. Prešov 2002. 258 s.

[4] Hľadanie ekvivalentnosti – V poiskach ekvivalentnosti. Prešov 2008. 444 s.

[5] Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie. Prešov 2011. 320 s.  

[6] Prešov i jevo okresnosti. Putevoditeľ. Prešov 2012. 130 s. (Spoluautorka N.L. Smirnovová.)

[7] Precedentnyje imena v poziciji ocenočnych sredstv. Prešov 2013. 265 s.

 

Vybrané štúdie v časopisoch a v zborníkoch

Sipko, J. Fragmenty jazykovoj kartiny prezidentnskych vyborov v Čechiji 2003 g. In: Političeskaja lingvistika. 2013, 1(43), Jekaterinburg, ISSN 1999-2629, s. 33-38.

Sipko, J. „I novyje pesni po staromu pojem“. In: Novaja rusistika. Meždunarodnyj žurnal sovremennoj filologičeskoj i areaľnoj rusistiky. 2010, 2, ročník 3, Česká asociace slavistu, Brno, ISNN 1803-4950, s. 21-31.

Sipko, J. Lingvokuľturnyje kody istoriji v sovremennosti. In: Russkij jazyk v centre Jevropy. Asociacia rusistov Slovakiji. 2010, 13, Bratislava, ISBN 978-80-89070-50-3, s. 71-80.

Sipko, J. Fragmenty jazykovoj kartiny brežnevskovo perioda v Čechoslovakiji. In: Jazyk i sociaľnaja dejstviteľnosť. 2011, 1,  Krasnojarsk, ISSN 2218-502 X, s. 112-120.

Sipko, J. Asociačné testy ako lingvokultúrny kognitívny zdroj. In: Slavica Slovaca. 2012, 1, 47, ISNN 0037-6787, s. 50-62.

Sipko, J. Literaturnyje kody russkovo smecha. In: Zeszyty naukove. Neofilologia. 2012, Warszawa, ISSN 1898-1577, s. 91-100.

Sipko, J. Antoponimy v poziciji ocenočnych suždenij. In: Aktuaľnyje problemy obučenija russkomu jazyku. 2012, X, Brno, ISBN 978-80-210-5991-7, s. 254-262.

Sipko, J. Lingvokultúrne kódy slovotvorby. In: Vidy jazyka a jazykovedy. Na počesť Miloslavy Sokolovej. 2011, FF PU Prešov. ISBN 978-80-555-0335-6, s. 285-293.

 

Publikácie v katalógu Evidencie publikačnej činnosti PU

 

Študijné pobyty

1972 – 1973: stáž na Kubanskej štátnej univerzite v Krasnodari, ZSSR