Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Ako písať záverečné práce

Dokumenty k tvorbe záverečných prác

 1. Smernica PU o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní (Prešovská univerzita v Prešove – nová smernica platná od 4. 4. 2016)
 2. staršia Smernica inštitútu k tvorbe záverečných prác (pomocný zdroj – platia záväzné požiadavky z univerzitnej smernice)
 3. staršie Inštrukcie inštitútu k tvorbe záverečných prác (pomocný zdroj – platia záväzné požiadavky z univerzitnej smernice)

Všetky oficiálne dokumenty o záverečných prácach sú dostupné na stránke Univerzitnej knižnice PU.

Bakalárska a diplomová práca: návod na prácu so zdrojmi

Na zobrazenie na celej obrazovke kliknite na štyri šípky napravo pod prezentáciou, na návrat stlačte Esc.

 

 

Tipy na zdroje

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity ponúka niekoľko databáz fulltextov štúdií (zväčša vo formáte pdf) i abstraktov z humanitných a sociálnych vied. Na webovej stránke knižnice stačí kliknúť na položku Infozdroje. Databázy sú prístupné:

 1. priamo z intranetu PU (t. j. v budovách univerzity),
 2. z internetu (napr. z domu) po prihlásení do systému prostredníctvom služby zabezpečujúcej vzdialený prístup.

Na prihlasovacej stránke vzdialeného prístupu treba zadať meno používateľa a heslo, ktoré ste získali pri svojej registrácii v knižnici a ktoré používate pri objednávaní kníh z UK PU cez jej online katalóg.

Dobrým východiskom pri hľadaní relevatných zdrojov sú aj služby ponúkané spoločnosťou Google:

 1. Google Študovňa (Google Scholar) – vyhľadávanie vedeckej literatúry (viac informácií na stránke študovne).
 2. Google Knihy (Google Books) – fulltextové vyhľadávanie v knihách s možnosťou prezerania ich obsahov a čítania ich vybraných častí (viac informácií na stránke služby).

Množstvo zaujímavých a aktuálnych zdrojov možno vyhľadať napríklad aj prostredníctvom akademických sociálnych sietí, ako sú napr. Academia.edu (skôr humanitné a sociálne vedy) či ResearchGate.net (prevažne, ale nielen prírodné vedy). Po zaregistrovaní môžete dokonca cez tieto stránky priamo komunikovať s vybranými akademikmi a akademičkami, taktiež môžete jednoducho sledovať novinky vo vami zvolenej výskumnej oblasti alebo nové publikácie konkrétnej osoby. Nájdete tu i viacerých/é z nás :)

Knihy o tvorbe bakalárskej a diplomovej práce

 • Čmejrková, Světla – Daneš, František – Světlá, Jindra: Jak napsat odborný text. Praha: Leda 1999. 256 s.
 • Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia 1997. 272 s.
 • Katuščák, Dušan: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Bratislava: Enigma 2007. 162 s.
 • Meško, Dušan – Katuščák, Dušan a kol.: Akademická príručka. 2. dopln. vyd. Martin: Osveta 2005.
 • Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon 2007. 210 s.

Evidencia záverečných prác (EZP)

Odovzdanie elektronickej verzie práce do systému (pozrite si študentský manuál EZP).

Ako napísať dobrú akademickú esej

Výborný návod Davida Gauntletta nájdete na jeho pracovnej stránke (v angličtine).