Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Médiá a text 4 (15 rokov štúdia médií v Prešove)

 Pozývame vás na vedecký seminár

 

Médiá a text 4

15 rokov štúdia médií v Prešove

 

NOVÉ: online verzia konferenčného zborníka

Regrutová, Lenka – Rusnák, Juraj (eds.):
Médiá a text IV: Zborník príspevkov z vedeckého seminára 4. 12. 2012.
Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2013. 267 s.

  

Miesto a dátum konania: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 4. 12. 2012

Organizátor: Katedra komunikačných a mediálnych štúdií, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 

Tematické zameranie seminára (príspevkov):

  • interpretácia mediálneho textu: trendy a perspektívy
  • mediálna performancia ako (pop-)kultúrny fenomén
  • jazyk médií: lingvistické, kulturologické a semiotické súradnice
  • umenie a médiá: vzťah medzi umením a produkciou masových médií
  • jazyk digitálnych médií
  • (mas-)mediálne štúdiá ako vedný/študijný odbor: vývin, stav, perspektívy

Publikačným výstupom podujatia bude recenzovaný zborník, ktorý vyjde súbežne v printovej a online podobe.

 

Poplatok za aktívnu účasť na seminári je 25 € (pokrýva administratívne náklady). Prihlásiť sa môžete odoslaním vyplnenej prihlášky na adresu media.text@ff.unipo.sk do 16. 11. 2012.

 

Pozvánka (s podrobnými informáciami), prihláška a pokyny na úpravu príspevku: