Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

HĽADANIE EKVIVALENTNOSTI VIII. 12.11.2015

Dňa 12. novembra 2015 sa v priestoroch Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove konal už ôsmy cyklus tradičnej medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom HĽADANIE EKVIVALENTNOSTI VIII. - Ruský jazyk a spoločnosť v minulom storočí, ktorú organizoval Inštitút rusistiky na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Ústrednou témou konferencie, ktorej sa venovala zvýšená pozornosť prítomného vedeckého pléna, bola Ruský jazyk a spoločnosť v minulom storočí.

Konferencia sa konala v rámci riešenia národného projektu VEGA č. 1/0792/13 s názvom Vývinové aspekty ruského jazyka a ruského jazykového prostredia v nadväznosti na spoločenské zmeny v Rusku v minulom storočí. Plánovaným výstupom z rokovaní a plodných diskusií bude zborník vedeckých príspevkov pod názvom Hľadanie ekvivalentnosti VIII., ktorý bude súčasne venovaný tohtoročnému životnému jubileu prof. PhDr. Jozefa Sipka, PhD..

Konferenciu slávnostne otvoril dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. a poprial jej mnoho úspechov a podnetných myšlienok. Vedecké plénum obohatila Tatiana Dronská, vedúca kurzov ruského jazyka pri Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave, ktorá zdôraznila potrebu vzájomnej kooperácie rusistických jazykových inštitúcií. V axiologickej rovine hľadania spoločných a rozdielnych hodnôt východu a západu bol nesmierne podnetným príspevok Jozefa Sipka, ktorým otvoril plenárne zasadnutie konferencie. Juraj Rusnák (Prešov) vystúpil s detailnou a zaujímavou prezentáciou ruskej filmovej fantastiky v podobe takého fenoménu, akým je nesporne film Kin-Dza-Dza, chápaný ako jeden z obrazov komunikácie moci vo filmovej fantastike. Perceptívnosť v poetickej tvorbe českých a ruských symbolistov (O. Březinu a K. Baľmonta) predstavili  v spoluautorstve kolegyne z Českej republiky – Simona Koryčánková a Larina Borisovna Krjukovová (Brno). Česká rusistika sa ďalej predstavila analýzou kalkov spoločenskej a politickej sféry, ktorá pochádzala z autorského pera Kristýny Křížovej (Brno). Hľadanie ekvivalentnosti precedentných fenoménov 20. storočia z pohľadu súčasnej ruskej politickej lingvistiky bolo prezentované v podnetnom príspevku Iriny Dulebovej (Bratislava). Politický diskurz obdobia „gorbačevizmu“ zaujímavo rozanalyzoval Pavol Adamka (Nitra) v príspevku pod názvom „Кто есть ху?“, alebo bezsenné noci Michaila Sergejeviča. Úvahy o minulosti a súčasnosti lingvistickej teórie textu prezentoval nitriansky rusista  Ján Gallo. Problematiku korpusu textov v súčasnej lexikografii na príkladoch poľských frazém s komponentom „bajka“ predstavil poľský filológ Andrzej Charciarek. Charakteristike jazyka ruskej publicistiky osemdesiatych rokov minulého storočia bol zasvätený príspevok Dariny Antoňákovej v spoluautorstve s Martinou Paulinovou (Prešov). Tendencie a špecifiká súčasnej vysokoškolskej ukrajinistiky komplexne predstavila Mária Čižmárová (Prešov).

Rozhodne zaujímavým a podnetným príspevkom bolo chápanie cudzieho versus nášho na tanieri a konštruovanie etnicity v kulinárskych časopisoch v ponímaní Michala Bočáka (Prešov). Problematika komunikačného modelu nových médií bola precízne predstavená Petrom Oborníkom (Prešov) a jazykové charakteristiky geopolitickej žurnalistiky – Tomášom Zavatčanom (Prešov). Globalizačné procesy vo vzdelávaní a s nimi spätú virtuálnu vzdelávaciu migráciu predstavila Anna Petríková (Prešov). Periodizáciu jazyka a spoločnosti v období dvadsiateho storočia v ruskom prostredí predstavil Ľubomír Guzi a v danom kontexte vystúpila aj Tatiana Uchanovová (Kazaň) s problematikou slovotvorných mechanizmov sociálne príznačných významov v ruskom jazyku. Politická lingvistika, manipulatívny rozmer ruského a slovenského politického diskurzu a politická metafora, jej kognitívny potenciál v medzinárodných vzťahoch boli prezentované Martinom Blahom a Nikoletou Mertovou (Prešov). Tematické bohatstvo, rôznorodosť pohľadov a podnetnosť vystupujúcich rozhodne prispela k vynikajúcej a priateľskej atmosfére, v akej sa už tradične medzinárodná rusistická konferencia o hľadaní ekvivalentnosti niesla.

Autor: Mgr. Nikoleta Mertová, PhD.