Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Aktuality inštitútu

 

 • 30. 3. 2017 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove Vás pozýva na inštitútové kolo 13. študentskej vedeckej konferencie.

          Program

 

 • 15. 2. 2017 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove Vás pozýva na Deň otvorených dverí Prešovskej univerzity.

          Program

 

 • 8. 2. 2017 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove Vás pozýva na podujatie Jeden deň vysokoškolákom VI., ktoré bude tento rok venovaná téme - Po stopách histórie Prešova

          Program

 

 

 • 13. - 14. 12. 2016 - Inštitút histórie a Inštitút germanistiky Filozofickej fakulty PU v Prešove Vás pozývajú na odborné prednášky prof. Dr. phil. Franza Bosbacha (Universität Duisburg - Essen) s názvom Kaiser Karl V., Großkanzler Gattinara und die Reformation im Jahr 1517 (Cisár Karol V., kancelár Gattinara a reformácia v roku 1517) a Der Westfälische Friedenskongress 1643 - 1649 (Vestfálsky mierový kongres 1643 - 1649).

          Program

 • 8. 12. 2016 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty PU v Prešove a Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov si Vás dovoľujú pozvať na prednášku z cyklu "Večery s históriou" - prednášajúci prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.

 • 8. 12. 2016 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty v Prešove Vás pozýva na 8. odborné podujatie venované archívnictvu a pomocným vedám historickým v rámci cyklu prednášok PVH očami súčasníka aktuálne venovaného problematike historickej fotografie na základe spracovania fondu v SNM-Múzeu Betliar z hľadiska archívnej a múzejnej praxe.

          Program

 • 1. - 2. decembra 2016 - Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko-maďarská komisia historikov a Slovenská historická spoločnosť pri SAV Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Rekatolizácia a uhorská spoločnosť v 17. - 18. storočí.

          Program konferencie

 • Dňa 15. - 16. novembra 2016 sa na pôde Uniwersytetu Pedagogicznego v Krakove uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Granice i pogranicza – na styku kultur i tradycji. Organizátormi tohto vedeckého podujatia sú Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie a Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

         Program konferencie

 • 10. 11. 2016 - Oznam pre študentov 1. ročníka Mgr. a 2. ročníka Bc. - na webovej stránke Inštitútu histórie boli zverejnené témy záverečných prác (diplomových aj bakalárskych) pre akademický rok 2016/2017. Bližšie informácie nájdete na stránke: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ih/studentomastudentkam/statneskuskyaobhajobyzaverecnychprac/
 • 17. - 19. 10. 2016 Inštitút histórie FF PU v Prešove Vás pozýva na prednáškový cyklus v rámci učiteľských mobilít programu ERASMUS+, prednášajúci: Dr. Agnieszka Słaby a Dr. Urszula Kicińska.

          Prednášky - Dr. Agnieszka Słaby

          Prednášky - Dr. Urszula Kicińska

 • 28. 09. 2016 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave a Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov Vás pozývajú na vedecký seminár pri príležitosti životného jubilea univ. prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc. Východné Slovensko v dejinách Slovenska v 19. a 20. storočí.

          Program

 • 17. 05. 2016 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na pracovný seminár Miesto dejepisu v systéme vzdelávania na stredných školách.

         Pozvánka

 

 • Oznam pre študentov odboru história 1. roč. Mgr. a študentov učiteľstva akademických predmetov v kombinácii dejepis 3. roč. Bc. - Termín skúšok z disciplín Medzinárodné vzťahy a Svetové dejiny po roku 1918 sa z 23. 6. 2016 prekladá na 24. 6. 2016. Doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc.

 

 • 03. 05. 2016 - Inštitút histórie Prešovskej univerzity v Prešove a Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove Vás srdečne pozývajú na Prezentáciu vedeckých prác pedagógov Inštitútu histórie za rok 2015.

          Pozvánka

 

 • 03. 05. 2016 - Inštitút histórie a Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove srdečne pozýva všetkých záujemcov na prednášku predsedu správnej rady Európskej nadácie pre vedu a výskum (Europäische Stiftung für Wissenschaft und Forschung) prof. Dr. Dirka Stephana Bienera, na tému Deutsch-deutsche Verhältnisse 1945 - 1990 (Nemecko-nemecké vzťahy 1945-1990).

          Pozvánka

 

 • 02. 05. 2016 - Inštitút histórie FF PU Vás pozýva na prednáškový cyklus v rámci učiteľských mobilít programu ERASMUS+, prednášajúci dr hab. prof. UR Wacław WIERZBIENIEC. Téma prednášky: Židia v Haliči v 19. a 20. storočí.

          Pozvánka

 

 • 28. 04. 2016 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov Vás pozývajú na vedeckú konferenciu Šariš vo svetle dobových dokumentov a tlače (1848 - 1918).

         Program konferencie

 

 • 14. - 15. 04. 2016 - Prešovská univerzita v Prešove, Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove, a Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Vás pozývajú na vedeckú konferenciu PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH.

  Program konferencie

 

 • V sekcii Študentom a študentkám, Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác, sú zverejnené okruhy na štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2015/2016.

 

 • 13. 04. 2016 - Česko-slovenská/Slovensko-česká komisia historikov, Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov, Slovenská historická spoločnosť pri SAV, Historický ústav SAV v Bratislave, Štátny archív Košice, Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Podkarpatská Rus a etnoidentifikačné procesy na jej území v prvej polovici 20. storočia.

         Program konferencie

 

 • 11. 04. 2016 - Inštitút histórie FF PU Vás pozýva na prednáškový cyklus v rámci učiteľských mobilít programu ERASMUS+, prednášajúci doc. PhDr. Jaroslav PAŽOUT, Ph.D.

        Pozvánka

 • 07. - 08. 03. 2016 - Inštitút histórie FF PU Vás pozýva na prednáškový cyklus v rámci učiteľských mobilít programu ERASMUS+, prednášajúci PhDr. Milan SVOBODA, Ph.D.

          Pozvánka

 • 30. 03. 2016 - Inštitút histórie FF PU pozýva všetkých záujemcov o vystúpenie a prezentovanie svojej vedecko-výskumnej činnosti na inštitútove kolo ŠVOČ.

         Pozvánka ŠVOČ

 • 04. 02. 2016 - Inštitút histórie FF PU v Prešove pozýva všetkých záujemcov o štúdium histórie, dejepisu a archívnictva na podujatie Jeden deň vysokoškolákom V. - Synovia a dcéry mocných.

           Program Jeden deň vysokoškolákom V.

 • Termíny skúšok a konzultačné hodiny počas skúškového obdobia.
 • 02. - 03. 12. 2015 - Inštitút histórie FF PU v Prešove a Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu SNEM R. 1715 A MULTIKONFESIJNÁ UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 18. STOROČÍ.

          Program konferencie

 • 02. 12. 2015 - Inštitút histórie FF PU v Prešove a Historická spoločnosť kráľovského mesta Prešov si Vás dovoľujú pozvať na prednášku z cyklu "Večery s históriou" - prednášajúci Prof. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.

          Pozvánka

 • 01. 12. 2015 - Inštitút histórie FF PU v Prešove Vás pozýva na 7. odborné podujatie venované archívnictvu a pomocným vedám historickým v rámci cyklu PVH očami súčasnika. Prednášajúci: Mgr. Lucia Novotná - Urob si svoj rodokmeň (archivár - genealóg)                                                                                                                                                                                                               Pozvánka

 

 • 25. 11. 2015 - Inštitút histórie FF PU, Inštitút germanistiky FF PU, Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií FF PU a Univerzitná knižnica PU Vás srdečne pozývajú na autorskú prezentáciu diela Mária Papsonová: Sasko-magdeburské právo na Slovensku. Krajinské právo v Žilinskej knihe.

          Pozvánka

 • 12. 11. 2015 - Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu zborníka Poznávanie dejín Slovenska. PRAMENE, METÓDY A POZNATKY, vydaného pri príležitosti životného jubilea archivára, historika a vysokoškolského pedagóga Prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. Publikáciu predstavia profesor a editori zborníka.

          Pozvánka

 • 28. 10. 2015 - Oznamujeme študentom prvého ročníka bakalárskeho stupňa, že prednášky, ktoré zabezpečuje doc. PhDr. Marián Vizdal, CSc. budú od pondelka prebiehať podľa rozvrhu. Výučba bude zabezpečená prof. PhDr. Petrom Švorcom, CSc.

 

 • 5. - 8. 10. 2015 - Inštitút histórie FF PU Vás pozýva na prednáškový cyklus v rámci učiteľských mobilít programu ERASMUS+, prednášajúci: dr Agnieszka Chłosta-Sikorska a dr Marcin Gadocha (Inštitút histórie Pedagogickej univerzity v Krakove).

            Pozvánka - A. Chłosta-Sikorska

           Pozvánka -  Marcin Gadocha