Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

Adresa:

080 78 Prešov, Ul. 17. novembra č. 1
051/7570 760, 051/7570 344

Personálne obsadenie :

Riaditeľka:
doc. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD. - magdalena.bila@unipo.sk
tel.: 051/ 75 70 344

Administratívno-hospodárska pracovníčka:
Janka Dobrovičová - janka.dobrovicova@unipo.sk
tel.: 051/ 75 70 760. m. č. 282

 

 

 

Novela zákona č. 382/2004  - materiál na pripomienkovanie

Dôvodová správa
Iniciatíva na zmenu návrhu zákona
Vlastný materiál
Zákon o znalcoch 31. 7.2013
 

PUBLIKÁCIE

An Introduction to Interpreting

Teodor Hrehovčík

Vysokoškolská učebnica An Introduction to Interpreting je primárne určená študentom študijného odboru anglický jazyk a kultúra, študijného programu prekladateľstvo a tlmočníctvo, ale môže poslúžiť každému, kto sa zaujíma o atraktívne povolanie tlmočníka. Keďže ide o úvod do tlmočenia, publikácia ponúka krátky náčrt dejín tlmočenia, porovnáva tlmočenie a preklad a definuje základné zručnosti prekladateľa a tlmočníka. Venuje sa jednotlivým spôsobom a typom tlmočenia, kvalitatívnym parametrom tlmočenia a poskytuje čitateľom aj modelové cvičenia na rozvíjanie pamäte a aktivity na tréning simultánneho tlmočenia. Súčasťou textu sú aj informácie o spôsoboch notácie pri konzekutívnom tlmočení a v závere textu čitateľ určite ocení obsiahly glosár termínov viažucich sa na tlmočenie. Anotácie najdôležitejších zahraničných publikácií z oblasti teórie a praxe tlmočenia dopĺňajú hlavný text.
 
Rok vydania: 2015
Počet tlač. strán: 164
Väzba: mäkká
Formát: A5
ISBN-978-80-555-1312-6
Objednávky: shop@unipo.sk, 051/7570184; 7720612

 

Chovanec, J., Bázlik, M., Hrehovčík, T.: Soudní překlad a tlumočení. Wolters Kluwer. Praha

Tato publikace je určena především zájemcům o získání kvalifikace tzv. soudního tlumočníka a tlumočníkům zapsaným v seznamu, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Jejím cílem je pomoci budoucím překladatelům a tlumočníkům zorientovat se v jazykovém registru anglického a českého práva především tím, že nabízí možná řešení překladů slovních spojení a kratších textů. Typické výrazy jsou uvedeny paralelně v češtině a angličtině a jsou uspořádány podle tematických okruhů. Ve vybraných oblastech publikace upozorňuje i na některé časté chyby, jichž se dopouštějí začínající překladatelé. Jistě zde však naleznou užitečné informace i zkušenější profesionálové a osoby z praxe. V některých případech je zahrnut komentář, který vysvětluje volbu konkrétního překladatelského řešení. I když je tato kniha zaměřena spíše na překlad, tematické uspořádání ocení i tlumočníci – zjednoduší jim přípravu na konkrétní tlumočení. Na jednom místě tak naleznou slovní zásobu, kterou by jinak museli vyhledávat ve více zdrojích.

Rok vydania: 2011
Počet tlač. strán: 408
Väzba: tvrdá
Formát: A5
ISBN-978-80-7357-684-4
Cena: 22 EUR

Hrehovčík, T. a Bázlik, M.: Súdny preklad a tlmočenie. Wolters Kluwer. Bratislava

Publikácia predstavuje komplexný pohľad na teóriu a prax prekladateľskej i tlmočníckej činnosti na pozadí anglického a slovenského jazyka. V porovnaní so slovníkom prezentuje nielen odbornú terminológiu, ale aj kontexty, v ktorých sa príslušné termíny používajú, a podáva komentáre o výbere vhodných prostriedkov podľa danej situácie. Prednosťou diela je, že predpokladá aj teoretické javy nenásilne, opierajúc sa o ilustráciu ich praktického využitia. Publikácia určite zaplní medzeru v dostupných materiáloch pre súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Týka sa najmä situácií, keď sa môžeme ocitnúť v slepej uličke. Analýza chýb v preklade a komentované preklady sú poučné aj pre skúsenejších odborníkov.
Rok vydania:2014
Počet tlač. strán: 367
Väzba: tvrdá
Formát: A5
ISBN-978-80-8168-009-0
Cena: 20 EUR

Bázlik, M. a Ambrus, P.: A Grammar of Legal English

Publikácia, ktorá je v tejto oblasti knižnej produkcie prvá svojho druhu, je určená všetkým anglistom, vrátane prekladateľov zapísaných v Zozname prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Právne texty sa vyznačujú množstvom gramatických odlišností od bežnej angličtiny, čo je, okrem iného, dôsledkom konzervatívnosti právneho jazyka. Osobitosti sa vyskytujú takmer vo všetkých oblastiach gramatiky, napr. v rámci slovných druhov, gramatických kategórií, modálnych slovies, predložiek, syntaktických procesov a pod. V Dodatku sa uvádzajú aj niektoré ďalšie špeciálne znaky právnych textov. Prekladateľ právnych textov má k dispozícii aj cvičenia (kde je to potrebné, aj s kľúčom) na osvojenie si gramatických a niektorých iných javov v právnych textoch. Publikácia je vhodná aj ako učebnica pre tých, ktorí sa pripravujú na dráhu úradného prekladateľa a tlmočníka. Je vhodným doplkom k slovníkom a iným jazykovým materiálom. Publikácia je v anglickom jazyku s marginálnymi porovnaniami so slovenčinou, takže môže poslúžiť aj záujemcom o právnickú angličtinu, ktorí neovládajú slovenský jazyk.Rok vydania:2008
Počet tlač. strán: 204
Väzba: tvrdá
Formát: A5
ISBN-978-80-8078-203-0
Cena: 330,-Sk

Hrehovčík, T.: Prekladateľské minimum

Kniha je určená všetkým študentom cudzích jazykov, ktorí majú vo svojom programe prekladový seminár, ďalej súdnym prekladateľom a tlmočníkom, ktorí musia podľa nového zákona absolvovať odborné minimum (v tlmočníckych ústavoch v Bratislave, Nitre alebo Prešove) a všetkým jazykárom, ktorí získavajú prvé skúsenosti v oblasti prekladu. Projekt podporilo aj Generálne riaditeľstvo EU pre preklady v Bratislave.

Počet tlač. strán: 116
Väzba: mäkká
Formát: A5
IRIS ISBN-80-89256-02-3
Cena: 149,-Sk