Filozofická fakultaPrešovskej univerzity v Prešove

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.

daniela_slancova.jpg

 

profesorka pre odbor slovenský jazyk

 

Narodila sa v roku 1953 v Poprade.

V rokoch 1971 – 1976 študovala na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor slovenský jazyk – anglický jazyk.

V roku 1981 získala titul PhDr., v roku 1984 jej bol udelený titul kandidát vied (CSc.), v roku 1998 bola habilitovaná na docentku a v roku 2003 inaugurovaná za profesorku.

V rokoch 1976 – 1996 bola pracovníčkou Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, od r. 1997 Prešovskej univerzity.

V rokoch 1994 – 1995 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Johna Carolla v Clevelande (USA).

Pôsobila tiež ako členka výboru Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, tajomníčka a predsedníčka jej pobočky v Prešove, členka komisie č. 15 pre jazykovedu a vedy o umení Vedeckej grantovej agentúry SR VEGA, členka Ústrednej jazykovej rady poradného orgánu ministra kultúry SR, v súčasnosti členka komisie pre výber lektorov slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva SR. V rokoch 2003 – 2007 bola prodekankou pre vedu a výskum Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, je členkou viacerých vedeckých rád (Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofickej fakulty a Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Správnej rady Vzdelávacej nadácie Jana Husa) a redakčných rád. V rokoch 1998 – 2002 bola vedúcou oddelenia masmediálnej komunikácie pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

V rokoch 2008 – 2014 pôsobila ako riaditeľka Inštitútu slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka, najmä štylistiky, rétoriky a sociolingvistiky. V súčasnosti sa špecializuje na výskum detskej reči a reči orientovanej na dieťa.

Dokumenty na stiahnutie