Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávaniaPrešovskej univerzity v Prešove

Doplňujúce pedagogické štúdium

Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove ponúka od zimného semestra akademického roka 2017/2018 možnosť absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) v nasledujúcich programoch:

anglický jazyk
biológia
estetika
filozofia
francúzsky jazyk
geografia
dejepis
hudobné umenie
charitatívna a sociálna služba
manažment
mediálne štúdiá
nemecký jazyk
pravoslávna teológia
psychológia
ruský jazyk
slovenský jazyk
sociálna práca

DPŠ sa organizuje ako štvorsemestrálne štúdium v rozsahu minimálne 200 hodín v externej forme počas sobôt.

Podmienky prijatia na štúdium:

absolvovanie II. stupňa vysokoškolského štúdia v príslušnom alebo príbuznom odbore

Prihlášku (tlačivo ŠEVT na II. stupeň vysokoškolského štúdia) je potrebné zaslať do 31. júla 2017 na adresu:

CCKV PU v Prešove
Janka Kozáriková
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov


Informácie k prihláške:

Janka Kozáriková
tel.: 051 7563 164
e-mail: janka.kozarikova@unipo.sk


Prílohy k prihláške na II. stupeň vysokoškolského štúdia:

doklad o zaplatení 34,- €
overená kópia diplomu
overená kópia vysvedčenia
životopis

Poplatok za spracovanie prihlášky je 34,- € - pri podaní prihlášky.
Poplatok za jeden semester je stanovený na 360,- € - (splátka je ku dňu zápisu v septembri 2017).

Poplatok musí byť uhradený v prospech účtu:


číslo IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503
variabilný symbol: 17190017
špecifický symbol: rodné číslo
text: DPŠ meno priezvisko
názov banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

Vyplňte, prosím, všetky uvedené údaje!

Rozhodnutie o prijatí bude uchádzačom o štúdium doručené začiatkom septembra 2017;

zápis do 1. ročníka bude pravdepodobne v sobotu 22. 9. 2017.
---------------------------------------------------------------

 DOKUMENTY NA STIAHNUTIE