Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

V Slovenskej republike bol v posledných rokoch zavedený systém hodnotenia kvality CAF, ktorý sa uplatňuje vo verejnej a štátnej správe a prispieva k reforme a zlepšeniu výkonnosti, jeho zavedenie svedčí o dynamickom rozvoji krajiny. Model CAF identifikuje a odstraňuje slabé stránky a prispieva k využívaniu moderných nástrojov manažérstva.

Prešovská univerzita začala uplatňovať model CAF, ktorý je poskytnutý organizáciám európskeho verejného sektora ako jednoduchý nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvality. V súčasnosti je v pilotnej prevádzke na jednej z ôsmich fakúlt – Fakulte manažmentu, ktorá jeho aplikovaním sleduje zavedenie princípov samohodnotenia v organizácií v podobe samohodnotiacej správy.

Inovácia a potreba vytvárať vhodné podmienky pre študentov je prioritou CAF – poskytovanie kvalitného vzdelávania, dodržiavanie legislatívy, princípy hodnotenia a spätnej väzby zabezpečuje používanie transparentných informačných systémov. Model CAF predpokladáme uplatňovať celoplošne na všetkých fakultách PU.

 

 

 

 

 

 

Dátum poslednej aktualizácie: 29.05.2012                         Zodpovedný za aktualizáciu: Mgr. A. Butoracová