Prešovská univerzita

Publikačná činnosť


Knižné publikácie

PODHÁJECKÁ, M. – ŠARIŠSKÁ, J., 2000: Dievča, ktoré videlo dotykom a počulo srdcom. Prešov : Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí, 2000. 144 s. ISBN 80-968477-7-5.

PODHÁJECKÁ, M., 1996, 2000: Predškolská pedagogika. Samostatná časť učebných textov Vybrané kapitoly z pedagogiky. Vysokoškolské učebné texty. Prešov : PdF UPJŠ, 1996, 2 vyd. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2000, s. 59 - 110 (51 s.). 161 s. ISBN 80-88722-34-9

PODHÁJECKÁ, M. a kol., 2003: Na dvore a v lese. Metodický materiál. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, PU Pedagogická fakulta, Regionálna sekcia pre predškolskú výchovu SV OMEP 2003, 65 s.

PODHÁJECKÁ, M. (ed), 2003: Aktivity v materských školách. Zborník z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou. Prešov : Pedagogická fakulta PU, SV OMEP, 2003.

PODHÁJECKÁ, M. – MIŇOVÁ, M.: (ed), 2005: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách. Zborník z celoslovenskej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta; Regionálna sekcia pre predškolskú výchovu SV OMEP 2005. ISBN 80-8068-433-2.

PODHÁJECKÁ, M. a kol., 2006: Edukačnými hrami poznávame svet. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta 2006.

Vybrané štúdie

PODHÁJECKÁ, M., 1996: Záujem detí predškolského veku o cudzí jazyk v materskej škole. In: Záujmové aktivity detí a mládeže. Prešov : ManaCon, 1996, s. 14 - 46.

PODHÁJECKÁ, M., 1996: Instytut ksztalcenia opiekunek dla dzieci w župie Szaryszskiej. In: Galicja i jej dziedzictvo. Tom 8. Mysl edukacyjna w Galicji 1772 - 1918. Rzeszów : Wyzsza szkola pedagogiczna, 1996, s. 341 - 346.

PODHÁJECKÁ, M., 1997: Pedagogické názory F. R. Osvalda na výchovu detí. In: Predškolská výchova. 51, 1997, s. 1 - 4.

PODHÁJECKÁ, M., 1999: Predškolská pedagogika v študijnom programe Prešovskej univerzity. In: Predškolská výchova. 53, 1999, s. 15 - 18.

PODHÁJECKÁ, M.,1999: Predškolská pedagogika v koncepcii vysokoškolskej edukácie na 1. stupni ZŠ. In: Premeny pedagogickej zložky prípravy učiteľov l. stupňa základnej školy. Vedecko-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : PdF UMB, 1999, s. 357 – 364. ISBN 80-8055-317-3

PODHÁJECKÁ, M. - ŠARIŠSKÁ, J.,1999: Individuálny program a jeho miesto vo vzdelávaní hluchoslepých detí. In: Efeta. 9, 1999, č. 4, s. 11 - 12.

PODHÁJECKÁ, M.,1999: Záujmové činnosti rómskych detí v materskej škole a v prípravnom ročníku základnej školy. In: Voľný čas a záujmové aktivity rómskych detí. Zborník záverečných správ riešenia výskumného projektu. Prešov : Grafotlač, 1999, s. 8 - 15.

PODHÁJECKÁ, M. - ŠARIŠSKÁ, J.,1999: Možnosti rozvíjania osobnosti hluchoslepého jedinca prostredníctvom hry. In: Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Hradec Králové : Astra Print, 1999, s. 359 - 363. ISBN 80-7041-531-2.

PODHÁJECKÁ, M. – ŠARIŠSKÁ, J. – DeCALUWE, S.,2000: Children at play - development of mutual relationships through play of deafblind children. In.: Developing Through Relationships. XII DbI World Conference. Portugal, Lisboa : Casa Pia De Lisboa, CD-ROM, CPL 2000.

ŠARIŠSKÁ, J. - PODHÁJECKÁ, M. - DeCALUWE, S., 2000: Peer conversations – relationships between deafblind children. In.: Developing Through Relationships. XII DbI World Conference. Portugal, Lisboa : Casa Pia De Lisboa, CD-ROM, CPL 2000.

PODHÁJECKÁ, M., 2002: Skúsenosti z pedagogickej praxe v predškolských zariadeniach. In: Spolupráca univerzity a škôl. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie: Cvičný učiteľ. Banská Bystrica : PdF UMB, 2002, s. 179 - 183.

PODHÁJECKÁ, M. – ŠARIŠSKÁ, J.,2002: Právo hluchoslepého dieťaťa na kvalitný život. In: Kredátus, J. - Tokárová, A. editori: Kvalita života a ľudské práva. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2002, s. 285 - 290.

PODHÁJECKÁ, M., 2003: Revitalizácia odboru predškolská pedagogika. In: Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí. Zborník z vedeckej medzinárodnej konferencie. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003, s. 240 – 244.

PODHÁJECKÁ, M., 2003: Vysokoškolská edukácia predškolských pedagógov. In: Aktivity v materských školách. Zborník z celoslovenského seminára s medzinárodnou účasťou. Prešov : Pedagogická fakulta PU, SV OMEP, 2003, s. 23 – 27.

PODHÁJECKÁ, M. – GUZIOVÁ, K., 2005: Výsledky overovania prierezových kompetencií detí predškolského veku. In: Pedagogické spektrum, 14, 2005, č. 7-8, s. 43-55.

PODHÁJECKÁ, M., 2005: František Richard Osvald – príprava detí na vstup do školy. In: Tradice a perspektívy výchovy a vzdělávání. Česko – slovenské pedagogické studie 1. Olomouc: vydalo Nakladatelství Olomouc, 2005, s. 48- 58. ISBN 80-7182-196-9.

PODHÁJECKÁ, M. – ŠARIŠSKÁ, J. - MIKOVÁ, M., 2005: What is the life of the siblings of a deafblind child like? In: Making the invisible visible. 6th DbI European Conference on Deafblindness 2005. Slovakia, Prešov 2. – 7. 8. 2005. ISBN 80-969447-0-3. 1.elektronický optický disk (DVD)

PODHÁJECKÁ, M. – BASTUN, N. – GERKA,V. – ŠARIŠSKÁ, J., 2005: Deafblind children in Ukraine: No chance of education? In: Making the invisible visible. 6th DbI European Conference on Deafblindness 2005. Slovakia, Prešov 2. – 7. 8. 2005. ISBN 80-969447-0-3. 1.elektronický optický disk (DVD)

PODHÁJECKÁ, M. – BUŠKO, N. - GERKA,V. – ŠARIŠSKÁ, J., 2005: We are discovering the world of deafblindess. In: Making the invisible visible. 6th DbI European Conference on Deafblindness 2005. Slovakia, Prešov 2. – 7. 8. 2005. ISBN 80-969447-0-3. 1.elektronický optický disk (DVD)

PODHÁJECKÁ, M. – GUZIOVÁ, K.,2005: Kompetencie dieťaťa pred vstupom do základnej školy. Child competences before perception in the primary school. In: New Perspectives in Cognitive and Intercultural Learning. Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společností. Svatý Jan pod Skalou: vydalo Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou 2005, s. 337-344. ISSN 1214-5041.

GMITROVÁ, V. - PODHÁJECKÁ, M., 2005: Vplyv hrových činnosti na rozvoj osobnosti dieťaťa. In: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách. Zborník z celoslovenskej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta; Regionálna sekcia pre predškolskú výchovu SV OMEP 2005. s. 63 – 69. ISBN 80-8068-433-2.

PODHÁJECKÁ, M., 2005: Pripravenosť rómskych detí na školu v kontinuite predškolskej eukácie. In: Multikulturalita a edukácia – súčasná teória a prax. Zborník príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Prešov: FHPV PU, 2005. s. 161-165. ISBN 80-8068-407-3.

PODHÁJECKÁ, M., 2005: Premeny vysokoškolskej prípravy a ďalšie možnosti vzdelávania predškolských pedagógov. In: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách. Zborník z celoslovenskej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta; Regionálna sekcia pre predškolskú výchovu SV OMEP 2005. s. 12 - 27. ISBN 80-8068-433-2.

PODHÁJECKÁ, M. - GMITROVÁ, V., 2005: Príprava pedagóga v oblasti profesionálního ponímania hry. In: Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrn priestor. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 2005, s. 390 – 394. ISBN 80-8068-372-7.

PODHÁJECKÁ, M. – GUZIOVÁ, K., 2005: Zamyslenie sa učiteľa nad hrou ako ukazovateľom pripravenosti dieťaťa na vstup do základnej školy. In: Príprava učiteľov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta 2005. s. 385- 389. ISBN 80-8068-372-7.

GUZIOVÁ, K. – PODHÁJECKÁ, M.,2006: Predčitateľská gramotnosť a výsledky jej overovania. In: Škola - edukácia - príprava učiteľa III. Čitateľská gramotnosť detí mladšieho školského veku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta 2006. ISBN 80-8083-234-X.

PODHÁJECKÁ, M. – GUZIOVÁ, K., 2006: Hodnotenie komunikačných kompetencií detí predškolského veku prostredníctvom výskumného nástroja. In: Pedagogická evaluace ´06. Sborník z konferece. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra pedagogiky 2006. ISBN 807368-272-9.

PODHÁJECKÁ, M. – GMITROVÁ,V., 2006: Evaluácia hry v edukačnom procese materskej školy. In: Pedagogická evaluace ´06. Sborník z konferece. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra pedagogiky 2006. ISBN 807368-272-9.

PODHÁJECKÁ, M. – GUZIOVÁ, K., 2006: Zisťovanie dosiahnutej úrovne kompetencií dieťaťa pred vstupom do základnej školy prostredníctvom hry a tematickej kresby. Interakcia edukačnej triády Rodina- Materská škola- Základná škola imperatív doby. Medzinárodná vedecká konferencia. Nitra: UKF PF, 2006, s. 382-388. ISBN 80-8050-999-9.

PODHÁJECKÁ, M. – GMITROVÁ, V., 2006: Hra a aktivity predškolského pedagóga. Interakcia edukačnej triády Rodina- Materská škola - Základná škola imperatív doby. Medzinárodná vedecká konferencia. Nitra: UKF PF, 2006, s.150-154. ISBN 80-8050-999-9.