Prešovská univerzita

Publikačná činnosť

AAA
PODHÁJECKÁ, M. 2011. Poznawanie świata za pomocą gier edukacyjnych. 1. wydanie.Siedlce: Elpil. 264 s. ISBN 978-83-934036-0-8.
 
AAB
PODHÁJECKÁ, M.  a K. GUZIOVÁ. 2012. Kompetencie v predškolskej edukácii. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta. 196 s. ISBN 978-80-555-0592-3.
PODHÁJECKÁ, M. 2010. Pedagogické názory a aktivity Františka Richarda Osvalda. Ružomberok:VERBUM. 227 s. ISBN 978-80-8084-624-4.
PODHÁJECKÁ, M. a J. ŠARIŠSKÁ. 2000. Dievča, ktoré videlo dotykom a počulo srdcom. Prešov: Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí. 144 s. ISBN 80-968477-7-5.
 
ACB      
PODHÁJECKÁ, M. 2011. Edukačnými hrami poznávame svet. 4. rozšírené, prepracované a aktualizované vydanie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. 247 s. ISBN 978-80-555-0345-5.
 
ADE      
PODHÁJECKÁ, M. 2011. Proces edukacyjny i gra. In: Pedagogica. At utilitatem disciplinae. ISSN
1895-6459. Rocz. 7.
 
ADF      
PODHÁJECKÁ, M. a M. DOBIASOVÁ. 2012. Skúmanie hry v kontexte organizačných foriem v
prostredí materskej školy. In: Predškolská výchova. ISSN 0032-7220. Roč. 66, č. 5.
PODHÁJECKÁ, M. 2011. Hrová kompetencia v kontexte kompetencií učiteľa. In: Predškolská
výchova. ISSN 0032-7220. Roč. 65, č. 6.
 
AEC      
PODHÁJECKÁ, M. 2012. Kompetencje nauczyciela w zakresie gry edukacyjnej. In: Kompetencje wspólczesnego: ksiega jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej i 20-lecia uzyskania tytulu profesora Pana prof. zw. dra hab. Kazimierza Zegnalka. Tom 2. Siedlce: Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. ISBN 978-83-934036-9-1.
PODHÁJECKÁ, M. a M. SOCHA. 2012. Interdisciplinary designing and application of educational
programs for kindergarten children with behavioural problems. In: Theoretical and practical
dimensions of contemporary education. Selected issues. Nowy Sacz: Wydawnictwo Naukowe
Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej w Nowym Saczu. ISBN 978-83-63196-34-9.
PODHÁJECKÁ, M. 2010. Bohatstvo kompetencií pedagóga ako predpoklad kreatívnej realizácie
predškolskej edukácie. In: Klíčové kompetence jako způsob myšlení o vzdělávání v preprimární a
primární edukaci: česko-slovenské pedagogické a psychologické studie. Ústí nad Labem: Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. ISBN 978-80-7414-220-8.
PODHÁJECKÁ, M. a V. GMITROVÁ. 2009. Roľ učiteľa v koordinacii igrovoj dejateľnosti
doškoľnikov v kontekste novoj programmy. In: Visnyk Instytutu rozvytky dytyny. Vypusk 6: zbirnyk
naukovych statej: serija filosofija, pedahohika, psycholohija. Kyjiv: Vydavnyctvo Nacionaľnoho
pedahohičnoho universytetu im. M. P. Drahomanova.

AED
PODHÁJECKÁ, M. a M. SOCHA. 2012. Problemowe zachowania dzieci w przedszkolu w opinii
studentów. In: Acta Paedagogicae Presoves - Nova Sandes. Annus VIII. Prešov: Prešovská univerzita
v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-0604-3.
PODHÁJECKÁ, M. a V. GMITROVÁ, M. DOBIASOVÁ. 2011. Hra v metodickom kontexte
edukačného procesu. In: Metodika predprimárneho vzdelávania. Partizánske: EXPRESPRINT, s.r.o.,
ISBN 978-80-968777-3-7.
PODHÁJECKÁ, M. a V. GERKA. 2010. Sociálny aspekt výchovno-vzdelávacích vplyvov rodičov na
dieťa. In: Sociálna práca v kontexte aktuálnych problémov súčasnej spoločnosti: zborník príspevkov.
Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta. ISBN 978-80-555-0285-4.
 
AEF      
PODHÁJECKÁ, M. a V. GERKA, et al. 2005. Deafblindness children in Ukraine: no chance for
education? In: 6th Dbl European conference of deafblindness [elektronický zdroj]: making the
invisible visible; 2005, 2-7 August, Prešov, Slovakia. Prešov: Slovak Deafblind Community. ISBN
80-969447-03. 1 elektronický optický disk (DVD).
PODHÁJECKÁ, M. a et al. 2005. What are the lives of the siblings of a deafblind child like. In: 6th Dbl European conference of deafblindness [elektronický zdroj]. Prešov: Slovak Deafblind Community, ISBN 80-969447-0-3. 1 elektronický optický disk (DVD).
               
AFA      
PODHÁJECKÁ, M. 2014. Hrová kompetencia a fenomén hry v kontexte edukačního procesu. In: Hra
je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové, GAUDEAMUS. Sborník příspěvků z vědecké
konference s medzinárodní účastí. ISBN 978-80-7435-390-1.
PODHÁJECKÁ, M. 2010. Edukácia dieťaťa a učiteľa v kontexte kukrikulárnych zmien na Slovensku.
In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání [elektronický zdroj]. Sborník příspěvků z
mezinárodní vědecké konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.
ISBN 978-80-7368-771-7.
PODHÁJECKÁ, M. a K. GUZIOVÁ. 2008. Edukačný program v materskej škole v kontexte kurikulárnych zmien na Slovensku. In: Jezyk wspólczesnej pedagogiki: czesc 2. Siedlce: Elpil - Jaroslaw Pilich. ISBN 978-83-923928-3-5.
                                                                                             
AFB      
PODHÁJECKÁ, M. 2011. Hra dieťaťa: edukačná platforma pre vyspelú osobnosť. In: Hra v predprimárnej edukácii. Zborník z vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-0467-4.
PODHÁJECKÁ, M. 2010. Podiel materskej školy na utváraní začiatkov gramotnosti. In: Aktuálne možnosti utvárania elementárnej gramotnosti [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckej konferencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-0220-5.
PODHÁJECKÁ, M. 2010. Predprimárna edukácia v kontexte integrovaných hrových projektov a
hrovej kompetencie [Pre-school education within the context of integrated game projects and game
competencies]. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov IV.
Zborník z II. medzinárodnej vedeckej konferencie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo
Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISBN 978-80-8084-617-6.
PODHÁJECKÁ, M. 2009. Dimenzie a faktory predškolskej edukácie. In: Súčasnosť a budúcnosť
predprimárnej edukácie. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou.
Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-555-0006-5.
PODHÁJECKÁ, M. 2009. Dieťa a svet v kontexte vysokoškolskej prípravy učiteľov. In: Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj]. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, ISBN 978-80-555-0024-9.
 
AFC      
PODHÁJECKÁ, M. a M. SOCHA., GERKA, V., KIELBASA, M. 2014. Problemowe zachovania w
partnerstwie podczas zabaw – ustalenia z dzieciecych interakci grupowych w przedszkolach polskich i
slowackich. In: Udukacja ku przyszlości. Tom 1. Wyzwania i zaniechania w wychowaniu
przedszkolnym i ksztalceniu wczesnoszkolnym. Siedlce: Elpil -Jaroslaw Pilich. ISBN 978-83-62160
19-8. 
PODHÁJECKÁ, M. 2010. Predškolská pedagogika. In: Příprava učitelů pro primární a preprimární
vzdělávání v Česku a na Slovensku: vývoj po roce 1989 a perspektivy: výskumný záměr Učitelská
profese v měnicích se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická
fakulta. ISBN 978-80-7290-486-0.
PODHÁJECKÁ, M. a V. GERKA, MIKOVÁ, M. 2007. Dialohična pryroda hry slipohluchoji dytyny
In: Humanistyčni universaliji osvitňoho prostoru: možlyvosti samorealizaciji osobytosti: materialy
Vseukrajinskoji konferencji (m. Kyjiv, 28-29 veresnja 2007 roku). Žyvtomyr: Vyd-vo ŽDU im. I.
Franka. ISBN 978-966-8456-96-1.
PODHÁJECKÁ, M. 2007. Edukačný program a kompetencie dieťaťa v predškolských inštitúciách v
kontexte vysokoškolskej prípravy predškolských pedagógov. In: Evaluace a inovativní aplikace
bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. Sborník příspěvků z 2. odborného
semináře. Olomouc: Votobia, ISBN 80-72220-293-6.
PODHÁJECKÁ, M. 2007. Professyonaľnaja podhotovka doškoľnych pedahohov v Slovackoj
respublyke. In: Naukovyj časopis naciaľnoho pedahohičnoho universytetu imeni M. O. Drahomanova:
serija 5: pedahohični nauky: realiji ta perspektyvy. Vypusk 8. Materialy Miždunarodnoji naukovo
praktyčnoji konferencji Kyjiv, 29-30 breznja 2007. Vyšča doškiľna osvita v Ukrajini: stanovlennja,
rozvytok, sučasnyj stan i perspektyvy (do 100-riččja zasnuvannja Frebelivskoho žinočoho instytutu).
 
AFD      
PODHÁJECKÁ, M. a V. GERKA. 2013. Edukačná kríza? Dejinný prínos pedagogických mysliteľov
pre súčasnú dobu v kontexte predškolskej edukácie [Eduacational crisis? Educational achievement of
historical thinkers for contemporary time within the context of pre-school education]. In: Kríza
pedagogiky? [elektronický zdroj]: vedecký zborník. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave,
ISBN 978-80-223-3331-3.C D-ROM.
PODHÁJECKÁ, M. 2009. Prvé opatrovne a prvý Ústav pre výchovu opatrovkýň v Prešove v kontexte
ďalších vývojových edukačných tendencií. In: Od detskej opatrovne k materskej škole. Zborník
príspevkov z odborno-vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Slovenský výbor
Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu. ISBN 978-80-970266-0-8.
PODHÁJECKÁ, M. a V. GMITROVÁ. 2009. Učiteľ a dieťa – reflexia relevantných zistení o hre. In:
Príprava učiteľov v procese školských reforiem [elektronický zdroj]. Zborník príspevkov z vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.
ISBN 978-80-555-0024-9.
PODHÁJECKÁ, M., 2005. Premeny vysokoškolskej prípravy a ďalšie možnosti vzdelávania predškolských pedagógov. In: Teória a prax výchovy a vzdelávania v materských školách. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta. ISBN 80-8068-433-2.
 
BAB      
HAJDÚKOVÁ, V. a K. GUZIOVÁ, PODHÁJECKÁ, M., GMITROVÁ, V., MUJKOŠOVÁ, E., PAŠKOVÁ, L., FTORKOVÁ, B., HAGEROVÁ, Z., PORTÍKOVÁ, A., FÖLDESOVÁ, J. MIŇOVÁ, M. 2008. Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 254 s. ISBN 978-80-8052-324-4.
                 
BCI
PODHÁJECKÁ, M. a S. MAĽUKOVÁ. 2012. Implementácia hier do obsahu predprimárnej edukácie. Prešov: Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Grafotlač. 198 s. ISBN 978-80-89561-03-2.
 
BGG     
GUZIOVÁ, K. a M. PODHÁJECKÁ, GMITROVÁ, V., MIŇOVÁ, M., HAJDÚKOVÁ,V.,
PORTÍKOVÁ, A. 2008. Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Bratislava:
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav. ISBN 978-80-969407-5-2.