Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

 UNIPOSHOP - Elektronický obchod Prešovskej univerzity v Prešove

 

Postupnosť krokov pri vydávaní publikácií vo Vydavateľstve PU v Prešove:

  1. Je potrebné vyplniť krycí list. (krycí list sa vyplňa vždy, a to aj v prípade, ak publikácia bola schválená v edičnom pláne Vydavateľstva)
  2. V prípade záujmu spolufinancovania (úplného, čiastočného) PU, je potrebné adresovať žiadosť o financovanie p. rektorovi, podpísanú prorektorom pre vedu, umenie, šport a akreditáciu.
  3. Zmluva o vydaní publikácie sa uzatvára medzi rektorom PU v Prešove a autorom/editorom v prípade všetkých publikácií vydávaných cez Vydavateľstvo PU v Prešove.
  4. Rukopis publikácie v elektronickej podobe je potrebné doručiť po splnení bodov 1-3 technickým redaktorom Vydavateľstva PU.

kontakt: (Mgr. Gabriela Felix / gabriela.felix@unipo.sk Marek Sedlák / marek.sedlak@unipo.sk t. č. 051/7563 151)

  1. Potvrdenie o prevzatí povinných výtlačkov z Vydavateľstva, kópia faktúry - Mgr. Gabriela Felix, Marek Sedlák.

 

Uvedené náležitosti vybavuje Referát pre edičnú činnosť.   

Kontaktná osoba:

PhDr. Daniela Cehelská, PhD.

t. č. 051 /7563 103

e-mail: daniela.cehelska@unipo.sk