Prešovská univerzita v Prešove...viac ako vzdelanie

Zoznam členov Edičnej rady Vydavateľstva PU

prof. PhDr. Milan Portik, PhD. - predseda       

prof. RNDr. Jarmila Bernasovská, PhD.        

prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.            

doc. PhDr. Ľubica Derňárová, PhD.                          

prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.                                             

prof. PhDr. Rudolf Horváth, PhD.

prof. h. c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc.                                           

prof. RNDr. Robert Ištok, PhD.                                       

prof. PhDr. Peter Káša, CSc.                                        

prof. PaedDr. Jozef Liba, CSc.                          

doc. PhDr. Eduard Lukáč, PhD. 

doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.                     

doc. PaedDr. Pavel Ružbarský, PhD.              

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc.                                        

prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.   

Ing. Peter Haľko

 

PLÁN VYDAVATEĽSTVA PU NA ROK 2016

 

PRIDELENIE ČÍSLA ISBN  (Medzinárodného štandardného čísla knihy)

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ NA PREŠOVSKEJ UNIVERZITE V PREŠOVE

  • Publikačná činnosť na stránkach UK PU
  • Zoznam karentovaných časopisov - zoznam karentovaných časopisov je možné si prezrieť z portálu ISI Web of Knowledge pomocou voľby prezeranie, t.j. Browse (Browse tables of contents and selected web sites).  Karentované časopisy je možné vyhľadávať podľa počiatočného písmena z názvu časopisu (JOURNAL TITLE BROWSE), alebo podľa tematickej sekcie (CC EDITION BROWSE).
    Tento zoznam je prístupný len cez univerzitu (t.j. z počítačov na univerzite).